piątek, 28 września 2012

Najem lokalu i usługi dodatkowe mogą być opodatkowane razem - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy co prawda najmu i usług dodatkowych, ale tak naprawdę wskazuje jak istotne znaczenie mają zapisy umowne pomiędzy stronami każdego kontraktu.

Za uzasadnieniem wyroku "Wykładni dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy dokonywać w ten sposób, że najem nieruchomości i związane z tym najmem świadczenia usług, takie jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym mogą stanowić jedno świadczenie z punktu widzenia podatku od wartości dodanej. W tym względzie przyznana wynajmującemu w umowie najmu możliwość rozwiązania tej umowy w przypadku gdy najemca nie uiszcza dodatkowych opłat za najem stanowi wskazówkę przemawiającą na rzecz występowania jednego świadczenia, chociaż nie jest w sposób bezwzględny elementem rozstrzygającym przy dokonywaniu oceny zaistnienia takiego świadczenia. Natomiast okoliczność, że świadczenia usług takie jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym mogą być co do zasady wykonane przez osobę trzecią nie pozwala przyjąć, że świadczenia te nie mogą stanowić w okolicznościach tego postępowania jednego świadczenia. Do sądu krajowego należy ustalenie, czy w świetle wskazówek dotyczących wykładni udzielonych przez Trybunał w niniejszym wyroku oraz uwzględniając szczególne okoliczności rzeczonej sprawy omawiane transakcje są to tego stopnia ze sobą powiązane, że należy je uznać za stanowiące jedno świadczenie w postaci najmu nieruchomości." tak naprawdę dla uznania czy mamy do czynienia z jednym świadczenie czy wieloma należy rozstrzygać na podstawie tego jak umówiły się strony. Czyli przed podpisaniem czy w trakcie przygotowania umowy należy przeanalizować jej skutki w kontekście podatkowy.

 
Najem lokalu i usługi dodatkowe mogą być opodatkowane razem - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse.

czwartek, 27 września 2012

Dochody z pracy dziecka trzeba wykazać na osobnym zeznaniu podatkowym - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Już na horyzoncie koniec roku, warto wstępnie zapoznać się ze swoim prawami i obowiązkami wynikającymi z rozliczenia PIT za 2012.

Warto w tym miejscu podkreślić, że informacje o zmianach w PIT którymi jesteśmy atakowani z tytułów prasowych, są w trakcie uchwalania i będą dotyczyły dochodów uzyskanych w 2013 roku.
Regulacja która istnieje w ustawie PIT bodaj od początku, to ta która nakazuje aby co do zasady dochody małoletnich dzieci doliczyć do dochodów rodziców. Za wyjątkiem, między innymi dochody dziecka z pracy, które należy rozumieć szeroko.  Będzie to zatem nie tylko pensja wypłacana na podstawie stosunku pracy, ale także wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych, np. zlecenia czy o dzieło, a także staży czy praktyk uczniowskich. Te dochody należy rozliczyć osobno na PIT 37 dziecka. W mojej opinii to korzystne rozwiązanie bo uruchamia kolejną kwotę wolną.
Dochody z pracy dziecka trzeba wykazać na osobnym zeznaniu podatkowym - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

środa, 26 września 2012

NIP zlikwidowany, ale wciąż obowiązuje. Przedsiębiorcy nie wystarczy PESEL - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Na kanwie tego wyroku warto przypomnieć o tej, wydałoby się kosmetycznej zmianie acz w konsekwencjach chyba jednak ustrojowej , polegającej na rozróżnieniu podatników na dwie kategorie.

 Jak większość z Was pewnie wie od początku roku PESEL jest identyfikatorem podatkowym w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. W pozostałych przypadkach posługujemy się NIPem jako identyfikatorem podatkowym. Co to oznacza - między innymi to, że klientom podającym PESEL jako identyfikator podatkowy należy wystawić paragon, nawet kiedy proszą o fakturę czy rachunek. Co jeszcze pokaże praktyka tego nie wiemy. Choć z pewnością już dziś pomaga rozpoznać pracodawcom pracowników mających na boku mały interes. Czy nie jest to przypadkiem ingerencja w nasze dane osobowe, ujawniająca informacje których nie wszystkim mamy obowiązek podawać ??

Wyrok WSA w Rzeszowie sygn. I SA/Rz 624/12
NIP zlikwidowany, ale wciąż obowiązuje. Przedsiębiorcy nie wystarczy PESEL - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 25 września 2012

Sprzedaż nieruchomości: PCC od średniej ceny mieszkań we wszystkich dzielnicach - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Wartość rynkowa zdefiniowana w ustawach podatkowych stanowi de facto główny element podważający ceny transakcji będące podstawą opodatkowania. 

Sprawa dotyczy co prawda PCC  ale definicje wartości rynkowej znajdziemy również w innych ustawach podatkowych. Ta w ustawie o podatku od czynności prawnych brzmi następująco: "wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów" i jest reprezentatywna dla pozostałych ustaw podatkowych.  Wyrok zapadł jednak przy założeniu stosowania przepisu z dnia sprzedaży, który brzmiał wtedy "wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia " Dlatego warto zapoznać się z tezą NSA uszczegóławiając interpretację tej definicji argumentując za skarżącym " że Kraków podzielony jest na wiele dzielnic, więcej niż cztery. Tym samym organ nieprawidłowo zaakceptował wycenę biegłego, która nie odzwierciedlała średniej ceny nieruchomości w Krakowie. Zdaniem sądu dla obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży nieruchomości organy podatkowe powinny brać pod uwagę przeciętne ceny stosowane w danej miejscowości, a jeśli ta podzielona jest na wiele dzielnic, to badaniu powinny podlegać wszystkie rejony miasta, a nie tylko wybrane dzielnice. " 
Osobiście obawiam się, że organy podatkowe będą selektywnie stosowały to stanowisko NSA . W mojej opinii dzisiejsza definicja wskazuje że, określając wartość rynkową należy jednak dążyć do jak najwierniejszego odzwierciedlenia faktycznej przeciętnej wartości transakcyjnej w  danych realiach. W których lokalizacja w ramach danej miejscowości ma kapitalne znaczenie. Zaś podejście zgodne ze starą definicją preferuje sprzedających lokale w centrach miast a krzywdzi tych z dzielnic zaniedbanych.

Sprzedaż nieruchomości: PCC od średniej ceny mieszkań we wszystkich dzielnicach - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Wyrok NSA z 5 września 2012 r., sygn. akt II FSK 2377/10

poniedziałek, 24 września 2012

Uprawnienia doradcy podatkowego można zdobywać cały rok - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Skąd się biorą doradcy podatkowi i do czego się ich  używa?

 Zawód doradcy podatkowego został powołany do życia  w roku 1996 ustawą o doradztwie podatkowym. Pierwsze wpisy na listę doradców pojawiły się w maju 1997r. lecz dopiero w 2002 roku miał miejsce pierwszy zjazd KIDP i wydaje się, że tą datę należy traktować jako początek tworzenia struktur Izby Doradców Podatkowych. Czyli patrząc na rys historyczny to bardzo młody zawód. Jeszcze świeższy jest sposób uzyskiwania wpisu drogą egzaminu bowiem w pierwszych latach wpisów dokonywano w oparciu o art. 85 ww ustawy. Dziś obowiązujące warunki uzyskania wpisu to dwustopniowy egzamin państwowy, praktyka i spełnienie warunków ogólnych (wyższe wykształcenie itp.) Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Więcej na ten temat na stronie KIDP.  Bardzo istotne jest to , że być może uważasz za slogan "stałe podnoszenie kwalifikacji", ale jest to niejako wpisane w sens tego zawodu. Gdyż nie wystarczy nadążać za zmianami prawa ale też należy być na bieżąco ze zmianami interpretacji tego prawa bo w przeciwnym wypadku może nie wystarczyć kwot z ubezpieczenia OC.
Uprawnienia doradcy podatkowego można zdobywać cały rok - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 21 września 2012

Czynności menedżera – kiedy podlegają VAT | rp.pl

Fakt, że jakieś czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wielokrotnie przyjmowany jest jako okoliczność korzystna.

 
Natomiast brak jednoznaczności przepisów może napawać obawą co do konsekwencji podejmowanych działań. W tym przypadku styk przepisów podatku od towarów i usług, powołujących się w definicji działalności gospodarczej między innymi na art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. Który właśnie, przez brzmienie art. 13 pkt 9, wyłącza kontrakt menedżerski z działalności gospodarczej w pojęciu podatku dochodowego.  Ale dopiero zapisy umowne  tego kontraktu mogą lecz nie muszą spełnić przesłanki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT pozwalające na stwierdzenie, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą w pojęciu ustawy o VAT.
Do tych przesłanek należy łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:
    - wykonywania tych czynności,
    - wynagrodzenia,
    - oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Jeśli jeszcze to rozumiesz, nie jest Ci potrzebny doradca podatkowy, tylko dużo czasu.
Czynności menedżera – kiedy podlegają VAT | rp.pl

czwartek, 20 września 2012

W 2013 roku VAT od aut na starych zasadach. Akcyza w górę - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Niestety jak zwykle podnoszenie podatków jest znacznie łatwiejsze niż ich obniżanie.

 Tą oczywistą prawdę potwierdza projekt ustawy budżetowej w którym potwierdzono, że czas obowiązywania noweli dotycząca sposobu rozliczenia VAT od samochodów został przedłużony na kolejny 2013 rok. Nowela ta zgodnie z zapewnieniami ministra finansów  miała obowiązywać do końca 2012 roku.  
Czyli wszystko pozostaje po staremu a planów związanych z zakupem nowego samochodu chyba nie warto odkładać.
W 2013 roku VAT od aut na starych zasadach. Akcyza w górę - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

środa, 19 września 2012

Interpretacje podatkowe: Fiskus żąda uprawdopodobnienia zdarzenia przyszłego | rp.pl

To kolejny sygnał wskazujący na to, że coraz częściej organy podatkowe utrudniają wykorzystanie instytucji interpretacji indywidualnej.

Z własnej praktyki mogę wskazać, że spotkam się z obstrukcją  wręcz uniemożliwiającą praktyczne skorzystanie z instytucji  interpretacji podatkowej. Wśród najczęściej stosowanych metod, jest taka która zmusza podatnika do samodzielnego ocenienia swoje sytuacji prawnej z dopasowaniem jej w opisie stanu faktycznego wprost do normy o którą pytamy. Dzieje się to poprzez wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego tak precyzującego pytania aby sam podatnik był zmuszony do oceny prawnej.
Na szczęście odmienne stanowisko można znaleźć w orzeczeniach sądów administracyjnych, i tak np z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 7 lipca 2010 r. (sygn. I SA/Bd 440/10)
"W doktrynie wskazuje się, że leżący po stronie zainteresowanego obowiązek przedstawienia wyczerpującego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego nie powinien budzić wątpliwości. Wymaga podkreślenia, że podany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będzie stanowić jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznaczy granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne. Obowiązek zainteresowanego przedstawienia stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego nie powinien być pojmowany zbyt rygorystycznie. Za wystarczające można by uznać, że będzie on spełniony, jeżeli zainteresowany w jasny sposób wskaże przedmiot swoich wątpliwości. Należy przyjąć, że w tym przypadku nie chodzi o pełną ocenę prawną przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego, lecz o zrozumiałe przedstawienie zagadnienia, które w ocenie wnioskodawcy wymaga wyjaśnienia. Od zainteresowanego bowiem nie można wymagać pełnej kompetencji w tej sprawie. Celem wprowadzenia rozważanego rozwiązania jest wyjaśnienie problemu prawnego przez organ podatkowy, a nie przez samego wnioskodawcę (S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa – komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, W-wa 2007, s.100)."
Ale czy to stanowisko sądu przetrwa kryzys gospodarczy?


Interpretacje podatkowe: Fiskus żąda uprawdopodobnienia zdarzenia przyszłego | rp.pl

wtorek, 18 września 2012

Sąd orzekł, że podatek jest niesłuszny. Urząd skarbowy uważa inaczej - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Warto zatrzymać się na samej konfuzji wynikającej z faktu, że rozstrzygnięcie NSA jest ignorowane w wydawanych, po tym rozstrzygnięciu, interpretacjach podatkowych.

Czyż nie po to powołano do życia instytucję interpretacji podatkowej aby ułatwić życie podatnikom? To pytanie choć retoryczne, znajduje szereg rozbieżnych odpowiedzi. Bo z jednej  strony o tym, że organy podatkowe ignorują orzecznictwo NSA lepiej dowiedzieć się już na etapie pytania z Własnej inicjatywy niż z inicjatywy organu podatkowego np. w trakcie kontroli. Z drugiej strony wydają się stawać się zderzakiem odbijającym wszelkie zmiany interpretacyjne zmierzające do ograniczenia wpływów budżetowych.
 
Sąd orzekł, że podatek jest niesłuszny. Urząd skarbowy uważa inaczej - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Wyrok NSA
Interpretacja IPPB4/415-227/12-2/MP

poniedziałek, 17 września 2012

Podatnik może odliczyć VAT, jeżeli nie wie o oszustwie - GazetaPodatkowa.pl

Wydaje się, że coraz bardziej powszechny w wyrokach dotyczących podatku o towarów i usług,  jest element racjonalności prowadzenia działalności.

Jeszcze niedawno zasadą były wyroki opierające się na założeniu, że podatnik zobowiązany jest nie tylko do należytej staranności ale winien być wszechwiedzący i w celu uniknięcia nadużyć winien zastąpić organy do tego powołane. 
Dlatego warto zapoznać się z tym artykułem i wyrokiem lecz nie traktować go jako instruktaż. Jedynie w przypadku, kiedy wbrew naszym intencją, znajdziemy się w analogicznej sytuacji użyć jako argument w postępowaniu. Niestety wiara, że jakikolwiek Wyrok zmieni utrwalone poglądy organów podatkowych jest stanowczo wiarą na wyrost. 
Podatnik może odliczyć VAT, jeżeli nie wie o oszustwie - GazetaPodatkowa.pl

Cały wyrok tu.

piątek, 14 września 2012

Fiskus nie wierzy na słowo, żąda dowodów na uzyskane przychody - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Postępowania dotyczące przychodów  nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych są wielokrotnie prowadzone na pograniczu procedury.

 Szczególnie w przypadku uzyskiwania przychodów opodatkowanych zryczałtowanymi formami warto gromadzić dowody potwierdzające wysokość swoich dochodów. Nie może uspakajać kwestionowania przez ekspertów zasady, powszechnie akceptowanej organy podatkowe w postępowaniach, przenoszącej ciężar dowodu na podatnika. 
W sytuacjach kiedy dokonujemy poważnych inwestycji takich jak nabycie nieruchomości, warto dokładnie przemyśleć sposób dokumentowania źródła finansowania tego zakupu.
Fiskus nie wierzy na słowo, żąda dowodów na uzyskane przychody - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 11 września 2012

Kiedy trzeba zapłacić 20% PCC? - Bankier.pl

 Warto wiedzieć, że w PCC powoływanie się na pożyczki nie zgłoszone do opodatkowania może być kosztowne i kreuje zobowiązanie powstałe w tym momencie.

 Ważne, że obowiązek podatkowy w zakresie PCC w przypadku powołania się na pożyczkę (inne czynności podlegające temu podatkowi) powstaje właśnie w tym momencie. Czyli od dnia powołania się podatnika na daną czynność liczymy okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Kiedy trzeba zapłacić 20% PCC? - Bankier.pl

Tu cały wyrok 

poniedziałek, 10 września 2012

W 2013 roku fiskus ma być jeszcze ostrzejszy. Dochody z PIT i VAT mają wzrosnąć - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

To już kolejny sygnał, aby dokładnie przyjrzeć się swojej dokumentacji podatkowej czy też dobrze zaplanować swoje przyszłe działania w tym obszarze. 

 Bo cóż może oznaczać wzrost wpływów z podatków przy spadku koniunktury gospodarczej i braku zmian zasad określania wysokości podstaw i stawek podatków. Tylko jedno; kontrole, decyzje i egzekucje (oczywiście finansowe) brrr . Mimo wszystko udanego dnia.


W 2013 roku fiskus ma być jeszcze ostrzejszy. Dochody z PIT i VAT mają wzrosnąć - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Rzecznik praw podatnika będzie bronił przed błędnymi decyzjami fiskusa - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Bardzo ciekawy projekt, czy się ziści i w jakiej formie, będziemy z ciekawością obserwować.

 Każda kolejna szykana na drodze do uprawomocnienia się decyzji, uderzających w życiowe interesy podatnika, zawsze mile widziana.
Zbyt często; interpretacje przepisów, brak świadomości prawnopodatkowej, czy nadgorliwość urzędników, są przyczyną zrujnowania całego życia zwykłych przyzwoitych ludzi.
Rzecznik praw podatnika będzie bronił przed błędnymi decyzjami fiskusa - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 7 września 2012

Nieukończony budynek może być amortyzowany - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Temat bardzo istotny a rozstrzygnięcie korzystne dla podatników. To już zasługuje aby umieścić informację na blogu, może ona okazać się użyteczna w obronie swoich praw.  

Co istotne w tym wyroku, to lekkie odchylenie składu sędziowskiego w kierunki wykładni celowościowej, odchodzące od jednoznacznie przyjętej za podstawową (właściwie jedyną) wykładnią językową  " Sędzia Krzysztof Winiarski podkreślił, że gdyby przyjąć za słuszną interpretację ministra, to istniejących na rynku wiele biurowców, w których tylko część lokali jest wynajmowana klientom, nie mogłaby być w ogóle amortyzowana."
 
Nieukończony budynek może być amortyzowany - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Sentencja wyroku

czwartek, 6 września 2012

Uważaj o czym rozmawiasz z urzędnikiem fiskusa. Słowo podatnika jest dowodem w sprawie - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Oświadczenie podatnika w mojej ocenie jest to bardzo istotnym narzędziem w procesie dowodzenia swoich racji w postępowaniu podatkowym .

Dlatego warto w sytuacji mogącej rodzić potrzebę np. wykazania związku jakiegoś zdarzenia z prowadzoną działalnością gospodarczą złożyć wyważone oświadczenie. Należy w tej sytuacji dokładnie zastanowić się nad dalszymi skutkami tego oświadczania, warto wesprzeć się profesjonalnym pełnomocnikiem aby nie wywołać skutków gorszych od zamierzonych (np.  powołując się na nie zgłoszoną darowiznę ).

Sąd Najwyższy w uchwale z 20 września 1990 r. (sygn. akt. III ARN 9/90) uznał, że „(...) oświadczenia składane w postępowaniu administracyjnym korzystają z domniemania prawdziwości, jeżeli nie są oczywiście sprzeczne z innymi dowodami lub okolicznościami i faktami znanymi organowi administracyjnemu z urzędu”.
Bardzo ciekawy tekst:
Uważaj o czym rozmawiasz z urzędnikiem fiskusa. Słowo podatnika jest dowodem w sprawie - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

środa, 5 września 2012

Sądy mogą mieć sprzeczne opinie w sprawach podatkowych, ale przedsiębiorca musi wiedzieć jak postąpić - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Każdy kto myśli, że po przeczytaniu przepisów podatkowych ma receptę na spokojne rozliczenie się ze swoich zobowiązań podatkowych jest w dużym błędzie. 

Niestety w przepisach mamy szereg niezdefiniowanych określeń podlegających różnym interpretacją czy też wręcz kolidujących definicji w różnych aktach prawnych. Dlatego pamiętajmy o podstawowej zasadzie naszego ustroju prawnego polegającej na tym, że każde rozstrzygnięcie dotyczy określonego stanu faktycznego i prawnego - nie jest wiążące dla innych. Co zresztą ma swój powszechny wymiar praktyczny - wystarczy przeanalizować interpretacje wydawane w tej samej sprawie przez różne izby czy też w różnych latach (nawet w przypadku braku zmiany brzmienia przepisów). Polecam tekst poniżej.
Sądy mogą mieć sprzeczne opinie w sprawach podatkowych, ale przedsiębiorca musi wiedzieć jak postąpić - Podatki i rachunkowość - Gazeta Prawna - Partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

poniedziałek, 3 września 2012

Sprawę urzędową łatwiej będzie załatwić przez Internet | rp.pl

Temat korespondencji z urzędami drogą elektroniczną to ciągle temat nieuporządkowany i powodujący u urzędników mnóstwo frustracji.    
W szczególności w relacji z pełnomocnikiem. Tak dla przykładu można w CEIDG wpisać pełnomocnika ale już pełnomocnik nie może  elektronicznie aktualizować wpisu czy też dokonać takiego.

Zaś w przypadku działania za pośrednictwem platformy ePUP pełnomocnik aby mógł występować w imieniu swego mocodawcy musi:

- przesłać pocztą oryginał pełnomocnictwa bądź notarialnie potwierdzoną kopię (co w przypadku doradcy podatkowego wydaje się być olbrzymią nad interpretacją ale tak zostało wywiedzione w piśmie którego fragment cytuję poniżej).

- lub ma ono zostać wysłane przez Mocodawcę poprzez ePUAP przy zastosowaniu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego


Poniżej cytat z wezwania powodujący de facto konieczność wizyty na poczcie zupełnie zresztą ignorujące przepisy racjonalizujące relacje mocodawcy i profesjonalnego pełnomocnika zawarte w art. 137 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. 
Kłody, kłody i jeszcze raz kłody aby nie przeszkadzać w pracy?

" III. Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa w formie papierowej lub przekazanie pełnomocnictwa drogą elektroniczną we wskazany sposób.
Należy zauważyć, że wraz z wnioskiem do tut. organu przesłane zostało drogą elektroniczną e-PUAP pełnomocnictwo udzielone w dniu l czerwca 2012r. przez Pana.............., siedziba: ................  dla Doradcy podatkowego Pana ................... do reprezentowania przed organami administracji skarbowej we wszelkich sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych, w tym również w zakresie występowania z wnioskami interpretacyjnymi w trybie ordynacji podatkowej oraz do doręczeń wszelkich pism z tego tytułu na wskazany adres.
Również we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (część D. l druku ORD-IN) jako pełnomocnika wskazano Pana.....................
Zgodnie z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § l, art. 125. art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170, art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10, i 23 działu IV. W myśl art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Zgodnie z art. 137 § l ustawy Ordynacja podatkowa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Natomiast stosownie do postanowień art. 137 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 137 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
Z powyższego wynika, iż strona, może działać w sprawie przez pełnomocnika. Jednakże dla wykazania, że pełnomocnik został dla strony ustanowiony, niezbędne jest złożenie do akt sprawy właściwego dokumentu stwierdzającego ustanowienie takiego pełnomocnika.
Należy podkreślić, że urzędowego potwierdzenia pełnomocnictwa dokonuje notariusz, zgodnie bowiem z art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 189 póz. 1158 ze zm.) notariusz sporządza poświadczenia, zgodnie zaś z art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie, notariusz poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.
 W przedmiotowej sprawie koniecznym jest:
 - przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa w formie papierowej, uprawniającego Pana ................. do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego,
-  lub przekazanie pełnomocnictwa drogą elektroniczną:
1) przez Mocodawcę poprzez ePUAP przy zastosowaniu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
2) przez Pełnomocnika poprzez ePUAP przy zastosowaniu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego dołączając pełnomocnictwo podpisane certyfikatem kwalifikowanym Mocodawcy. "

 Sprawę urzędową łatwiej będzie załatwić przez Internet | rp.pl