piątek, 30 listopada 2018

Samochody osobowe w kosztach firmy - PIT 2019

   Zmiany dotyczą zarówno ograniczenia kosztów uzyskania przychodów w amortyzacji, opłatach w leasingu i ubezpieczeniu ale przede wszystkim kosztów bieżącej eksploatacji pojazdów.    Koszty uzyskania przychodu ograniczono w zakresie odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, czynszów leasingowych oraz wydatków na ubezpieczenia samochodów osobowych , w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: 
a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;",
  Wydaje się, że ta zmiana nie budzi większych wątpliwości bowiem stanowi z jednej strony ograniczenie (leasing) z drugiej zaś korzyść (amortyzacja - było równowartość 20 000 Euro).

Bardzie j dotkliwe będą przepisy  art 23 ust 1 PIT wyłączające z kosztów uzyskania przychodów wydatki :
  46) poniesione z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;,

  46a) 25% poniesione, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;,

Jak rozumiem te przepisy, wprowadzono dwa ograniczenia procentowe dotyczące wydatków z tytułu kosztów używania, :
-  20 %  wydatków do KUP w przypadku -  stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego nie wprowadzonego do firmy (do ewidencji środków trwałych lub wyposażenia)
- 75 % wydatków do KUP w pozostałych sytuacjach - czyli jak rozumiem - używania własnego samochodu wprowadzonego do firmy ale też używania obcego używanego na podstawie umowy leasingu, najmu czy też użyczenia.
Uproszczenie - to brak obowiązku prowadzenia kilometrówki poza sytuacją kiedy następuje rozliczenie przejazdów pracowniczych.
Nie rozumiem intencji ustawodawcy dyskryminującej podatnika który rozlicza w działalności prywatny pojazd własny (20% KUP) względem tego który rozlicza auto użyczone (75% KUP)?

 Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Tekst pierwotny - bieżący Dz. U. z 2018 r. poz. 2159 z dnia 19.11.2018 r.

 piątek, 1 grudnia 2017

Sukces w walce z obstrukcją urzędniczą - czy raczej porażka?

Niewątpliwe moja pierwsza wygrana z Izbą Skarbową przed NSA potwierdzona wyrokiem I FSK 267/16 ale po trzech latach bez ważnej odpowiedzi dla mojego klienta.

      Z uzasadnienia odpowiedzi na skargę wywnioskujemy stanowisko IS: "Dlatego też w sytuacji, gdy wnioskodawca zamiast odpowiedzieć na pytania odsyła do unormowań KSH oraz zamiast jednoznacznej odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie nr 2 (w wezwaniu oznaczone nr 13) udziela odpowiedzi, która nie przesądza o czymkolwiek, uznał, że - nie jak ujęta to strona - odpowiedzi były niewystarczające, ale że zostały one udzielone w oderwaniu od zadanych pytań, co - zdaniem organu - jest równoznaczne z brakiem odpowiedzi na wezwanie. "

       Na co WSA udziela następującej odpowiedzi : " Na oba te pytania skarżący udzielił analogicznej odpowiedzi, że "określają (to) przepisy, w tym KSH; brak jakichkolwiek innych szczególnych regulacji pomiędzy spółką a "Pytającym".

    Natomiast w tytule III Ksh, w dziale I znajduje się rozdział 7 "odpowiedzialność cywilnoprawna". Zawarte tam przepisy w sposób kompleksowy i wiążący regulują kwestie odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki i osób trzecich, w tym wierzycieli. Tak więc wnioskodawca "odsyłając" organ w swej odpowiedzi do tych przepisów i stwierdzając, że nie będzie w umowie żadnych odmiennych regulacji w tym zakresie, w istocie odpowiedział na pytanie organu, że będzie taką odpowiedzialność ponosił, jakie są jej zasady i że będzie ona wynikać z Ksh. Odnośnie natomiast pytania 3. zdaniem Sądu jest ono zbędne z punktu widzenia oceny stanowiska wnioskodawcy, a co więcej niezrozumiałe i nielogiczne."

Czekamy na uzasadnienie NSA

wtorek, 20 grudnia 2016

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2017 r. - INFORLEX.PL


Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa roczna kwota wolna od podatku od 0 zł do 6600 zł, której wysokość będzie uzależniona od podstawy opodatkowania osiągniętej przez podatników w 2017 r. Kwota zmniejszająca podatek stosowana miesięcznie nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 46,33 zł.
Obecnie kwota zmniejszająca podatek ma stałą wysokość i wynosi 556,02 zł. Powoduje to, że roczna podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli dochodu po dokonaniu najczęściej odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne) jest zwolniona z podatku dochodowego w wysokości 3091 zł. Jest to tzw. kwota wolna od podatku.
Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać ruchoma kwota zmniejszająca podatek. Jej wysokość będzie zależeć od wysokości podstawy obliczenia podatku. W konsekwencji od 1 stycznia 2017 r. ruchoma będzie również kwota wolna od podatku. Po zmianie przepisów podatników będących osobami fizycznymi będzie można podzielić na trzy grupy, w zależności od osiągniętej przez nich wysokości podstawy obliczenia podatku.Nowe kwoty zmniejszające podatek nie będą uwzględniane w ciągu roku, gdyż przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy będzie obowiązywać, co do zasady, kwota zmniejszająca podatek w obecnej wysokości 556,02 zł. Wyjątek dotyczy podatników, których dochody przekroczą kwotę 85 528 zł. Wówczas zaliczki na podatek od dochodów tych osób nie będą pomniejszane o kwotę zmniejszającą podatek (art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej). Kwoty zmniejszające podatek będą uwzględniane dopiero w zeznaniu rocznym PIT (po raz pierwszy składanym w 2018 r. za 2017 r.), co w przypadku podatników, u których podstawa obliczenia podatku:
● nie przekroczy 11 000 zł, oznacza wyższą nadpłatę, a więc wyższy zwrot podatku,
● przekroczy 85 528 zł, oznacza niższą nadpłatę podatku, a więc niższy zwrot podatku lub konieczność dopłaty podatku.
PRZYKŁAD
Załóżmy, że podstawa obliczenia podatku za 2017 r. wyniesie u podatnika 8723 zł. W tej sytuacji kwota zmniejszająca podatek stanowi 883,07 zł i została obliczona w następujący sposób:
1188 zł – [631,98 zł x (8723 zł – 6600 zł) : 4400 zł] = 1188 zł – (631,98 zł x 2123 zł) : 4400 zł = 1188 zł – 304,93 zł = 883,07 zł).
Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 883,07 zł odpowiada kwocie wolnej od podatku w maksymalnej wysokości 4908 zł i została obliczona następująco:
● 4908 zł x 18% = 883,44 zł,
● 883,44 zł – 883,07 zł = 0,37 zł, po zaokrągleniu 0 zł.
PODSTAWA PRAWNA:
● art. 1 pkt 2, pkt 4 ustawy z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 1926

poniedziałek, 27 października 2014

Amortyzacja samochodu firmowo-prywatnego - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo PodatkoweDla rozliczenia w pełnej wysokości w firmowych kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od zaliczonego do środków trwałych samochodu osobowego nie jest konieczne używanie go wyłącznie na potrzeby firmowe. 

Stanowisko takie zajął przedstawiciel Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 27342. w uzasadnieniu podniósł między innymi : "Należy więc przyjąć za Naczelnym Sądem Administracyjnym, że „(...) wykładnia art. 22a ust. 1 oraz art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f. nie daje podstaw do przyjęcia, że z uprawnienia do dokonywania odpisów nie mogą korzystać podatnicy wykorzystujący środki trwałe poza potrzebami związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą również do innych celów. Brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dotyczy wyłącznie podatników niewykorzystujących w ogóle tych środków na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. (…) zasadniczym warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest faktyczne wykorzystywanie środka trwałego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Generalną, wynikającą z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, a więc w toku aktywnej działalności w obrębie danego źródła przychodu. Amortyzacja dotyczy zużycia środków trwałych w danym okresie, którego wyrazem jest określona wartość konieczna do utrzymania tych składników w dalszej eksploatacji lub odtworzenia po ich zużyciu. Jest ona zatem majątkowym obrazem zużycia danego środka trwałego w czasie. Funkcjonalnie wystarczające jest wykazanie związku używania określonego środka trwałego z prowadzeniem działalności gospodarczej w taki sposób, że dany środek służy przede wszystkim tejże działalności. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wyłączności takiego związku. Przy ustaleniu głównego celu wykorzystania środka trwałego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub członków jego rodziny nie jest wystarczającym powodem wyłączenia (ibidem, s. 557)” – wyrok z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1470/07."
Amortyzacja samochodu firmowo-prywatnego - GazetaPodatkowa.pl
Interpelację poselska nr 27342

piątek, 22 sierpnia 2014

Małych firm nie stać na walkę z fiskusem - GazetaPrawna.pl

 Spory z organami podatkowymi dla małych i średnich firm mogą oznaczać znaczne problemy nawet z dalszą kontynuacją prowadzenia działalności.

Przykładowe koszty wpisów sądowych Aby minimalizować przyszłe koszty związane z postępowaniem przed sądami administracyjnymi, polecam uprzedzenie takowych. Łatwo powiedzieć trudniej zrealizować, niewątpliwie tak jest. Nie oznacza to jednak aby zupełnie odpuścić próby realizacji tej idei.

  Pierwszą metodą jest planowanie podatkowe każdego nowego przedsięwzięcia. Pomocna może być w takich przypadkach instytucja interpretacji podatkowej. Pamiętajcie największą ochronę daje interpretacja wydana przed zaistnieniem zdarzenia budzącego wątpliwości interpretacyjne.

 Kolejna metoda to audyt podatkowy, spojrzenie na rozliczenia podatkowe przez doradcę podatkowego  który nie uczestniczył w procesach decyzyjnych, może wskazać ryzyka podatkowe i sposoby ich ograniczenia.

 Jeśli jednak mimo zastosowania powyżej wskazanych metod doszło do weryfikacji naszych rozliczeń podatkowych w formie kontroli podatkowej/skarbowej, warto rozważyć udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania w trakcie jej trwania dla profesjonalnego przedstawiciela. Bowiem efekt kontroli może być podstawą wszczęcia postępowania podatkowego a w konsekwencji decyzji wymiarowej.

 Wszystkie te działania mogą zapobiec  powstaniu sporu z organami podatkowymi już na etapie przed postępowaniem podatkowym a co za tym idzie znacznie ograniczyć ryzyko porażki przed sądami administracyjnymi. Która wiąże się z utratą opłat tam poniesionych, poza innymi kosztami takiego sporu. Należy wspomnieć ponadto o konieczności wypełnienia sentencji decyzji wymiarowej, czyli zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami i jeszcze KKS.

Małych firm nie stać na walkę z fiskusem - GazetaPrawna.pl

wtorek, 18 lutego 2014

Przedsiębiorcom łatwiej będzie sprzedać firmowy lokal bez PIT - GazetaPrawna.pl

Zbycie nieruchomości użytkowych, nie wprowadzonych  do ewidencji środków trwałych a wykorzystywane w działalności gospodarczej, to przychód ze źródła odpłatne zbycie nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8
ustawy PIT.Sentencja uchwały NSA - II FPS 8/13 z 17-02-2014 "W stanie prawnym
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. "a"
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości
lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na
potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a
które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej
ustawy"


Czekamy na uzasadnienie uchwały.Uchwała NSA - II FPS 8/13

Przedsiębiorcom łatwiej będzie sprzedać firmowy lokal bez PIT - GazetaPrawna.pl

sobota, 1 lutego 2014

Można wrócić do zwolnienia z VAT także w trakcie roku - GazetaPrawna.pl

NSA w wyroku z dnia 2014-01-23 o sygnaturze I FSK 280/13 podtrzymał sentencje z wyroku WSA negującą opinie Organów Podatkowych, że powrót do zwolnienia podatkowego możliwy jest tylko od początku roku.

 Zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA w Łodzi z dnia 2012-10-17 o sygnaturze I SA/Łd 1039/12 powrót do zwolnienia jest możliwy najprędzej po roku od rezygnacji lub utraty prawa do tego zwolnienia i niema tu znaczenia czy przypada to na początek roku  czy w jego trakcie. Oto najistotniejsza część uzasadnienia "Odnosząc się do kwestii błędnej – zdaniem Spółki – interpretacji art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, należy w pierwszej kolejności podkreślić, że wobec istotnych braków w zakresie okoliczności faktycznych, nie wiadomo czy wskazany przepis znajdzie zastosowanie w sprawie. Tym niemniej Sąd podzielił argumenty Spółki, iż organ podatkowy błędnie wywodzi, że podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego wyłącznie od początku danego roku. Skarżąca Spółka zasadnie podniosła, że wskazany przepis wyznacza najwcześniejszą datę od której podatnik pomoże skorzystać ze zwolnienia. Ów najwcześniejszy moment zawsze przypadnie na początek roku. Powyższe jest konsekwencją określonego w omawianym przepisie sposobu obliczania (wyznaczania) tego najwcześniejszego momentu. Od utraty bądź rezygnacji ze zwolnienia musi upłynąć minimum rok, przy czym termin roczny oblicza się od końca roku, w którym podatnik utracił bądź zrezygnował ze zwolnienia. Trafnie ilustruje to przykład (wskazany przez Spółkę w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa), iż podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia w czerwcu 2010 r. może skorzystać ponownie ze zwolnienia najwcześniej od 1 stycznia 2012 r., tj. po roku licząc od końca 2010 r. Skoro przepis art. 113 ust. 11 ustawy o VAT stanowi tylko o najwcześniejszym momencie z nadejściem którego podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia i nie zakreśla żadnego maksymalnego terminu, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia w najwcześniejszym przewidzianym w nim momencie ("...może, nie wcześniej niż po upływie roku...") lub później, np. od 1 marca 2012 r. Odnosząc powyższe wskazanego powyżej przykładu, skoro podatnik może skorzystać ze zwolnienia już 1 stycznia 2012 r., to tym bardziej może to uczynić 1 marca 2012 r. Termin "rok" użyty w tym przepisie należy rozumieć jako rok kalendarzowy."

Można wrócić do zwolnienia z VAT także w trakcie roku - GazetaPrawna.pl

I FSK 280/13 - Wyrok NSA z 2014-01-23czwartek, 2 stycznia 2014

Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014r

Sedno zmian dokonujących się w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług z początkiem tego roku, to uzależnienie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego kiedy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zatem nie musimy co do zasady przestrzegać 7 dniowego terminu wystawienia faktury lecz musimy pamiętać, że nasi kontrahenci również takiego obowiązku już nie mają. Dlatego kardynalne znaczenie będzie miało prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego zarówno w stosunku do towarów i usług będących przedmiotem naszej sprzedaży jak i tych które nabywamy.
Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami – dotyczyć to będzie m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Nie będzie natomiast szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych, jak to ma miejsce obecnie.  Aby tematu nie spłaszczyć odeślę do publikacji ze strony ministra finansów.
Polecam uważnej lekturze:    
Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014r

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Przepisy przejściowe VAT 2014

  Na początek nowych rozwiązań w podatku od towarów i usług należy rozpoznać obowiązek podatkowy na przełomie roku 2013/2014

  Niezbędne jest określenie kiedy dana czynność została wykonana. Ponieważ zgodnie z  art. 7. ust  1 ustawy z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1) ( Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z dnia 31.12.2012 r. ) w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19–21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.
 Zmiany tworzą nowe podejście do dokumentowania i rozliczania zdarzeń gospodarczych będących przedmiotem ustawy o podatku od towarów i usług. Odrywając praktycznie zupełnie rozpoznanie obowiązku podatkowego od faktu udokumentowania czynności poprzez wystawienie faktury. Nie ma już zapisu który wiązał dostawę towaru lub wykonanie usługi z powstaniem obowiązku podatkowego w chwili wystawienia faktury o ile została wystawiona w terminie. W roku 2014 określimy ten obowiązek bezpośrednio zgodnie z nowym art 19a oraz art 20-20b i art. 21

Zakres zmian w przepisach które będą obowiązywać od 01-01-2014
- określenie nowych zasad powstawania obowiązku podatkowego,
- określenie nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania,
- określenie nowych zasad powstawania prawa do odliczenia,
- zmiany w przepisach określających treść oraz zasady wystawiania faktur,
- nowelizacja przepisów dotyczących obecnego zwolnienia podmiotowego, w tym zmiana charakteru tego zwolnienia,
- określenie nowych przepisów ograniczających dokonywanie odliczeń związanych z samochodami,
- określenie nowych zasad opodatkowania zaliczek na poczet eksportu towarów,
- likwidacja obecnego zwolnienia obejmującego dostawy towarów używanych.

Ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1) ( Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z dnia 31.12.2012 r. )
Temat dnia -  VAT 2014 - przepisy przejściowe - INFOR.pl

sobota, 30 listopada 2013

Obiad biznesowy jest kosztem podatkowym - GazetaPrawna.pl

 Wydatki na poczęstunek kawę i obiad z kontrahentem o ile związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Taki wniosek płynie z interpretacji ogólnej sygnatura DD6/033/127/SOH/2013/RD-12052 wydanej przez Ministra finansów 2013-11-25. Jest to kolejny objaw zdrowego rozsądku płynący z samego szczytu organów podatkowych oby tak dalej. Oto podstawowa teza tej interpretacji: "Należy stwierdzić, że analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej."


Obiad biznesowy jest kosztem podatkowym - GazetaPrawna.pl