poniedziałek, 27 października 2014

Amortyzacja samochodu firmowo-prywatnego - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo PodatkoweDla rozliczenia w pełnej wysokości w firmowych kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od zaliczonego do środków trwałych samochodu osobowego nie jest konieczne używanie go wyłącznie na potrzeby firmowe. 

Stanowisko takie zajął przedstawiciel Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 27342. w uzasadnieniu podniósł między innymi : "Należy więc przyjąć za Naczelnym Sądem Administracyjnym, że „(...) wykładnia art. 22a ust. 1 oraz art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f. nie daje podstaw do przyjęcia, że z uprawnienia do dokonywania odpisów nie mogą korzystać podatnicy wykorzystujący środki trwałe poza potrzebami związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą również do innych celów. Brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dotyczy wyłącznie podatników niewykorzystujących w ogóle tych środków na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. (…) zasadniczym warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest faktyczne wykorzystywanie środka trwałego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Generalną, wynikającą z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, a więc w toku aktywnej działalności w obrębie danego źródła przychodu. Amortyzacja dotyczy zużycia środków trwałych w danym okresie, którego wyrazem jest określona wartość konieczna do utrzymania tych składników w dalszej eksploatacji lub odtworzenia po ich zużyciu. Jest ona zatem majątkowym obrazem zużycia danego środka trwałego w czasie. Funkcjonalnie wystarczające jest wykazanie związku używania określonego środka trwałego z prowadzeniem działalności gospodarczej w taki sposób, że dany środek służy przede wszystkim tejże działalności. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wyłączności takiego związku. Przy ustaleniu głównego celu wykorzystania środka trwałego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub członków jego rodziny nie jest wystarczającym powodem wyłączenia (ibidem, s. 557)” – wyrok z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1470/07."
Amortyzacja samochodu firmowo-prywatnego - GazetaPodatkowa.pl
Interpelację poselska nr 27342

piątek, 22 sierpnia 2014

Małych firm nie stać na walkę z fiskusem - GazetaPrawna.pl

 Spory z organami podatkowymi dla małych i średnich firm mogą oznaczać znaczne problemy nawet z dalszą kontynuacją prowadzenia działalności.

Przykładowe koszty wpisów sądowych Aby minimalizować przyszłe koszty związane z postępowaniem przed sądami administracyjnymi, polecam uprzedzenie takowych. Łatwo powiedzieć trudniej zrealizować, niewątpliwie tak jest. Nie oznacza to jednak aby zupełnie odpuścić próby realizacji tej idei.

  Pierwszą metodą jest planowanie podatkowe każdego nowego przedsięwzięcia. Pomocna może być w takich przypadkach instytucja interpretacji podatkowej. Pamiętajcie największą ochronę daje interpretacja wydana przed zaistnieniem zdarzenia budzącego wątpliwości interpretacyjne.

 Kolejna metoda to audyt podatkowy, spojrzenie na rozliczenia podatkowe przez doradcę podatkowego  który nie uczestniczył w procesach decyzyjnych, może wskazać ryzyka podatkowe i sposoby ich ograniczenia.

 Jeśli jednak mimo zastosowania powyżej wskazanych metod doszło do weryfikacji naszych rozliczeń podatkowych w formie kontroli podatkowej/skarbowej, warto rozważyć udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania w trakcie jej trwania dla profesjonalnego przedstawiciela. Bowiem efekt kontroli może być podstawą wszczęcia postępowania podatkowego a w konsekwencji decyzji wymiarowej.

 Wszystkie te działania mogą zapobiec  powstaniu sporu z organami podatkowymi już na etapie przed postępowaniem podatkowym a co za tym idzie znacznie ograniczyć ryzyko porażki przed sądami administracyjnymi. Która wiąże się z utratą opłat tam poniesionych, poza innymi kosztami takiego sporu. Należy wspomnieć ponadto o konieczności wypełnienia sentencji decyzji wymiarowej, czyli zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami i jeszcze KKS.

Małych firm nie stać na walkę z fiskusem - GazetaPrawna.pl

wtorek, 18 lutego 2014

Przedsiębiorcom łatwiej będzie sprzedać firmowy lokal bez PIT - GazetaPrawna.pl

Zbycie nieruchomości użytkowych, nie wprowadzonych  do ewidencji środków trwałych a wykorzystywane w działalności gospodarczej, to przychód ze źródła odpłatne zbycie nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8
ustawy PIT.Sentencja uchwały NSA - II FPS 8/13 z 17-02-2014 "W stanie prawnym
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. "a"
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), odpłatne zbycie nieruchomości
lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na
potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a
które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej
ustawy"


Czekamy na uzasadnienie uchwały.Uchwała NSA - II FPS 8/13

Przedsiębiorcom łatwiej będzie sprzedać firmowy lokal bez PIT - GazetaPrawna.pl

sobota, 1 lutego 2014

Można wrócić do zwolnienia z VAT także w trakcie roku - GazetaPrawna.pl

NSA w wyroku z dnia 2014-01-23 o sygnaturze I FSK 280/13 podtrzymał sentencje z wyroku WSA negującą opinie Organów Podatkowych, że powrót do zwolnienia podatkowego możliwy jest tylko od początku roku.

 Zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA w Łodzi z dnia 2012-10-17 o sygnaturze I SA/Łd 1039/12 powrót do zwolnienia jest możliwy najprędzej po roku od rezygnacji lub utraty prawa do tego zwolnienia i niema tu znaczenia czy przypada to na początek roku  czy w jego trakcie. Oto najistotniejsza część uzasadnienia "Odnosząc się do kwestii błędnej – zdaniem Spółki – interpretacji art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, należy w pierwszej kolejności podkreślić, że wobec istotnych braków w zakresie okoliczności faktycznych, nie wiadomo czy wskazany przepis znajdzie zastosowanie w sprawie. Tym niemniej Sąd podzielił argumenty Spółki, iż organ podatkowy błędnie wywodzi, że podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego wyłącznie od początku danego roku. Skarżąca Spółka zasadnie podniosła, że wskazany przepis wyznacza najwcześniejszą datę od której podatnik pomoże skorzystać ze zwolnienia. Ów najwcześniejszy moment zawsze przypadnie na początek roku. Powyższe jest konsekwencją określonego w omawianym przepisie sposobu obliczania (wyznaczania) tego najwcześniejszego momentu. Od utraty bądź rezygnacji ze zwolnienia musi upłynąć minimum rok, przy czym termin roczny oblicza się od końca roku, w którym podatnik utracił bądź zrezygnował ze zwolnienia. Trafnie ilustruje to przykład (wskazany przez Spółkę w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa), iż podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia w czerwcu 2010 r. może skorzystać ponownie ze zwolnienia najwcześniej od 1 stycznia 2012 r., tj. po roku licząc od końca 2010 r. Skoro przepis art. 113 ust. 11 ustawy o VAT stanowi tylko o najwcześniejszym momencie z nadejściem którego podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia i nie zakreśla żadnego maksymalnego terminu, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia w najwcześniejszym przewidzianym w nim momencie ("...może, nie wcześniej niż po upływie roku...") lub później, np. od 1 marca 2012 r. Odnosząc powyższe wskazanego powyżej przykładu, skoro podatnik może skorzystać ze zwolnienia już 1 stycznia 2012 r., to tym bardziej może to uczynić 1 marca 2012 r. Termin "rok" użyty w tym przepisie należy rozumieć jako rok kalendarzowy."

Można wrócić do zwolnienia z VAT także w trakcie roku - GazetaPrawna.pl

I FSK 280/13 - Wyrok NSA z 2014-01-23czwartek, 2 stycznia 2014

Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014r

Sedno zmian dokonujących się w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług z początkiem tego roku, to uzależnienie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego kiedy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Zatem nie musimy co do zasady przestrzegać 7 dniowego terminu wystawienia faktury lecz musimy pamiętać, że nasi kontrahenci również takiego obowiązku już nie mają. Dlatego kardynalne znaczenie będzie miało prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego zarówno w stosunku do towarów i usług będących przedmiotem naszej sprzedaży jak i tych które nabywamy.
Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami – dotyczyć to będzie m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Nie będzie natomiast szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych, jak to ma miejsce obecnie.  Aby tematu nie spłaszczyć odeślę do publikacji ze strony ministra finansów.
Polecam uważnej lekturze:    
Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014r