sobota, 1 lutego 2014

Można wrócić do zwolnienia z VAT także w trakcie roku - GazetaPrawna.pl

NSA w wyroku z dnia 2014-01-23 o sygnaturze I FSK 280/13 podtrzymał sentencje z wyroku WSA negującą opinie Organów Podatkowych, że powrót do zwolnienia podatkowego możliwy jest tylko od początku roku.

 Zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA w Łodzi z dnia 2012-10-17 o sygnaturze I SA/Łd 1039/12 powrót do zwolnienia jest możliwy najprędzej po roku od rezygnacji lub utraty prawa do tego zwolnienia i niema tu znaczenia czy przypada to na początek roku  czy w jego trakcie. Oto najistotniejsza część uzasadnienia "Odnosząc się do kwestii błędnej – zdaniem Spółki – interpretacji art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, należy w pierwszej kolejności podkreślić, że wobec istotnych braków w zakresie okoliczności faktycznych, nie wiadomo czy wskazany przepis znajdzie zastosowanie w sprawie. Tym niemniej Sąd podzielił argumenty Spółki, iż organ podatkowy błędnie wywodzi, że podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego wyłącznie od początku danego roku. Skarżąca Spółka zasadnie podniosła, że wskazany przepis wyznacza najwcześniejszą datę od której podatnik pomoże skorzystać ze zwolnienia. Ów najwcześniejszy moment zawsze przypadnie na początek roku. Powyższe jest konsekwencją określonego w omawianym przepisie sposobu obliczania (wyznaczania) tego najwcześniejszego momentu. Od utraty bądź rezygnacji ze zwolnienia musi upłynąć minimum rok, przy czym termin roczny oblicza się od końca roku, w którym podatnik utracił bądź zrezygnował ze zwolnienia. Trafnie ilustruje to przykład (wskazany przez Spółkę w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa), iż podmiot, który zrezygnował ze zwolnienia w czerwcu 2010 r. może skorzystać ponownie ze zwolnienia najwcześniej od 1 stycznia 2012 r., tj. po roku licząc od końca 2010 r. Skoro przepis art. 113 ust. 11 ustawy o VAT stanowi tylko o najwcześniejszym momencie z nadejściem którego podatnik może powtórnie skorzystać ze zwolnienia i nie zakreśla żadnego maksymalnego terminu, to podatnik może skorzystać ze zwolnienia w najwcześniejszym przewidzianym w nim momencie ("...może, nie wcześniej niż po upływie roku...") lub później, np. od 1 marca 2012 r. Odnosząc powyższe wskazanego powyżej przykładu, skoro podatnik może skorzystać ze zwolnienia już 1 stycznia 2012 r., to tym bardziej może to uczynić 1 marca 2012 r. Termin "rok" użyty w tym przepisie należy rozumieć jako rok kalendarzowy."

Można wrócić do zwolnienia z VAT także w trakcie roku - GazetaPrawna.pl

I FSK 280/13 - Wyrok NSA z 2014-01-23Brak komentarzy:

Prześlij komentarz