czwartek, 31 stycznia 2013

Donos jako podstawa do działań kontrolnych - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

 Spowolnienie gospodarcze, wzrastające potrzeby budżetu, zwolnienia pracowników, spadająca liczba zleceń czy nabywców - to wszystko elementy składające się na wzrost zjawisk dążących do eliminacji konkurencji czy odreagowania trudnej sytuacji.

  Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 11238/2012 Urzędy skarbowe dokonują typowania podmiotów do kontroli na podstawie wszystkich dostępnych źródeł informacji, np. informacji z systemów informatycznych urzędu skarbowego, analiz deklaracji i sprawozdań finansowych, danych rejestracyjnych, ustaleń z czynności sprawdzających i kontroli podatkowych czy informacji ogólnie dostępnych w Internecie.
Jednocześnie działania kontrolne w szczególności nakierowane są na segmenty podatników (obszary ryzyka), które postrzegane są jako szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego. Przyjęty w organach administracji podatkowej model analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających zakłada szeregowanie podmiotów w oparciu o ogólny wskaźnik ryzyka. Kontrole podatkowe powinny być bowiem realizowane wobec podmiotów o najwyższej wartości ogólnego wskaźnika ryzyka.
 Czyli donos może być źródłem informacji powodującym wytypowanie danego podmiotu do kontroli. Jakie wnioski można z tego wysnuć.
 Warto przeanalizować przepływ informacji w firmie tak aby te newralgiczne, mogące wywołać chęć podzielenia się nimi z organami podatkowymi, były znane tylko tym członkom zespołu którzy są niezbędni dla ich wdrożenia i realizacji.   
Pamiętać, że najlepszy pracownik po zakończeniu pracy staje się niejednokrotnie osobą o roszczeniowym podejściu do byłego pracodawcy, czyli zwrócić szczególną uwagę na rzetelność w spełnianiu obowiązków pracodawcy i na właściwej komunikacji w momencie przekazywania trudnych informacji.
Wykonać audyt podatkowy szczególnie wrażliwych obszarów swej działalności aby znać zagrożenia zanim się rzeczywiście mogą pojawić.

Donos jako podstawa do działań kontrolnych - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 11238/2012 

poniedziałek, 28 stycznia 2013

Korekta VAT od niezapłaconych faktur już w rozliczeniu za styczeń - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

Aby móc wykazać brak potrzeby dokonania korekty podatku od towarów i usług warto by było dysponować dowodami zapłaty za faktury zakupowe których termin płatności minął po 04 sierpnia 2012r.

Ponieważ w sytuacji gdy organ podatkowy stwierdzi, że podatnik nie dokonał korekty wynikającej z nieuregulowania należności z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze pomimo wystąpienia obowiązku, ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku z tych faktur.
Czyli zaczynamy prowadzić księgowość uproszczoną w postaci PKPiR uzupełnioną o analitykę rozliczeń z kontrahentami, a to już blisko do ksiąg rachunkowych.
W przepisach przejściowych do ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która to wprowadziła zmiany do ustawy o VAT, m.in. w tym zakresie określono, że znowelizowane przepisy mają zastosowanie do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona według nowych zasad po dniu 31 grudnia 2012 r. Tak więc jeżeli 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie czy na fakturze minie w 2013 r., dłużnik musi skorygować odliczony VAT. Zatem obowiązek ten obejmie nieuregulowane należności wynikające z faktur, których termin płatności przypadł w dniu 4 sierpnia 2012 r. i później.


Korekta VAT od niezapłaconych faktur już w rozliczeniu za styczeń - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. 

piątek, 25 stycznia 2013

Prawnik po ukończeniu aplikacji obniży przychód o wydatki na szkolenie | rp.pl

 Wyrok o charakterze nowatorskim, zmieniający podejście do kosztów ponoszonych przed rozpoczęciem działalności.

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygnatura akt: I SA/Po 896/12 ocenia, że charakter odbytej przez skarżącego aplikacji radcowskiej, będącej specjalistycznym szkoleniem zawodowym, przygotowującym do wykonywania zawodu radcy prawnego i stanowiącym ustawowy warunek uzyskania uprawnień zawodowych oraz możliwości podjęcia działalności w formie kancelarii radcy prawnego, przemawia za uznaniem tychże wydatków za racjonalne i uzasadnione gospodarczo, których poniesienie nie tylko może przyczynić się do osiągnięcia przychodów z planowanej działalności, ale jest wręcz nieuniknione dla ich osiągnięcia. W żadnym względzie nie można uznać natomiast, aby wydatki te miały charakter osobisty. Aplikacja radcowska stanowi bowiem szkolenie dodatkowe, niestanowiące typowego etapu edukacji (jak, np. studia magisterskie) podnoszącego ogólny poziom wiedzy i wykształcenia. Jej podstawowym celem jest bowiem uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o radcach prawnych oraz art. 35 pkt 4 tej ustawy, przewidującym obowiązek aplikantów radcowskich przystąpienia do egzaminu radcowskiego) i możliwości prowadzenia działalność gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego. Podobnie proces uzyskiwania uprawnień doradcy podatkowego, jest również niezbędny do rozpoczęcia działalności w charakterze kancelarii doradcy podatkowego. Co oznacza, że także znajdzie odzwierciedlenie w przychodach. Dlatego też wydatki te nie powinny obciążać przyszłego przedsiębiorstwa, a winny stanowić koszty uzyskania przychodów.

 Rozwijając tezy tego wyroku, wszelkie wydatki poniesione po zakończeniu nauki (prowadzonej zgodnie z przepisami o systemie oświaty lub o szkolnictwie wyższym) a ukierunkowane na uzyskanie uprawnień zawodowych dające uprawnienie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów w późniejszej działalności gospodarczej w której będą wykorzystywane.

Niestety to raczej precedens niż reguła a nasze prawo nie żywi się precedensami a jedynie pozwala powoływać się na nie w odrębnych postępowaniach.

I SA/Po 896/12
Prawnik po ukończeniu aplikacji obniży przychód o wydatki na szkolenie | rp.pl

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu podlega zwolnieniu z VAT - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty


Jak odzyskać VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Zmiany w interpretacji normy podatkowej należy traktować jako regułę, zaś jej trwałość za zdarzenie nadzwyczajne a potwierdza to ten przypadek.

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 3/10), który orzekł, że w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Dokonano twistu w interpretacji tego zagadnienia, co skutkowało wieloma tysiącami korekt zarówna faktur jak i deklaracji zarówno u leasingodawców jak i leasingobiorców.
   Dnia 17-01-2013  przez Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-224/11 BGŻ Leasing przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie) ponownie sprawa została ustawiona na nogach. Ww wyrok mówi - ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz leasing to co do zasady usługi odrębne. Uzasadniał, że mimo iż ubezpieczenie ułatwia korzystanie z leasingu, to jest ono dla leasingobiorcy celem samym w sobie. W związku z umową leasingu korzystający ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot umowy, a więc np. samochód, i może wybrać ubezpieczyciela. Za odrębnym traktowaniem tych usług przemawia też sposób fakturowania i taryfikacji obu świadczeń oraz to, że umowa leasingu nie może zostać rozwiązana z powodu braku zapłaty należności za ubezpieczenie.
   Czyli znowu kilka tysięcy korekt, ale też wznowienia postępowań zakończonych prawomocnymi decyzjami. Show must go on, przy czym bawią się prawnicy i księgowi. A wystarczyło by NSA zadał pytanie do ETS przed swoją uchwałą.


Ubezpieczenie przedmiotu leasingu podlega zwolnieniu z VAT - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
I FPS 3/10 - Uchwała NSA

czwartek, 17 stycznia 2013

Rozliczenie roczneOkres pierwszych czterech miesięcy roku to jak zwykle czas sporządzania i składania rozliczeń podatkowych.
Do końca lutego płatnicy powinni przekazać podatnikom stosowne informacje o wysokości przychodów, kosztów ich uzyskania co za tym idzie o wysokości dochodu oraz o pobranych zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez nich w naszym imieniu opłaconych.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje jakie przychody winne zostać uwidocznione na tych informacjach i kto je winien sporządzać (patrz art 39 ustawy PDoOF)
Lecz to zaledwie początek podejścia do poprawnego przygotowania rozliczenia rocznego oprócz przychodów ujawnionych w informacjach PIT 11 czy  PIT 8 należy dokonać analizy pod kontem definicji przychodu zawartej w ust. 1 art 11 ustawy PDoOF mówiącej , że:przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Fakt uzyskania przysporzenia majątkowego sam w sobie nie wskazuje na bezwzględny obowiązek zapłaty podatku.
W pierwszej kolejności należy określić z jakiego źródła ów przychód - w rozumieniu ustawy PDoOF - został uzyskany. Aby to zgłębić należy zapoznać się z brzmieniem rozdziału 2. ww ustawy zatytułowanego " Źródła przychodów" (art. 10 - 20a).
Równolegle należy sprawdzić czy przychód ten nie znalazł się na liście zwolnień przedmiotowych czyli uważnie przestudiować jej rozdział 3. zatytułowany " Zwolnienia przedmiotowe " (art. 21).
Jeśli już wiemy do jakiego źródła należy przypisać dany przychód i nie znaleźliśmy go wśród zwolnień przedmiotowych, to pozostaje określić czy przedmiotem opodatkowania jest dochód czy przychód. Dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Aby zastosować właściwe koszty uzyskania należy stosować się  do norm określonych rozdziale 4. zatytułowanym  " Koszty uzyskania przychodów " (art. 22 - 23).
Dysponując wiedzą na temat przychodu i kosztów jego uzyskania należy ustalić czy jest opodatkowany według skali podatkowej (tak zwane zasady ogólne) czy ewentualnie podatkiem zryczałtowanym zgodnie z art. 29 do art 30e ustawy PDoOF.
W przypadku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej mamy do wyboru dwa rodzaje formularz zeznania podatkowego PIT 37 i PIT 36.
Zaś przychody opodatkowane podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy PDoOF PIT 36L, a zryczałtowanym wykazujemy na formularzach zeznań rocznych  PIT 38, PIT 39.
Ciąg dalszy w kolejnych artykułach.
Proponuję sporządzenie zeznania za rok 2012 w systemie e-porada, na podstawie Państwa informacji oraz skanów dokumentów (PIT11, dowodów poniesienia wydatków uprawniających do korzystania z ulg podatkowych). W efekcie uzyskacie Państwo zeznanie gotowe do wysyłki poprzez internet bądź do wydrukowania i dostarczenia do Urzędu Skarbowego tradycyjnymi drogami.

Rozliczenie roczne

czwartek, 10 stycznia 2013

Izba Skarbowa w Zielonej Górze - Brak podwójnej zaliczki na podatek dochodowy w grudniu

Zaliczki na podatek z działalności gospodarczej  wpłacamy po raz pierwszy według nowych zasad

To, że nie płacimy zaliczki w podwójnej wysokości za grudzień czy IV kwartał do 20 grudnia już wiemy, ale ta nowa sytuacja stwarza również nowe możliwości w zakresie pewnej optymalizacji podatkowej. Pozwala na podjęcie decyzji czy po prostu  płacimy zaliczkę tak jak zwykle czy też dokonamy już rozliczenia rocznego.
Na czym polega różnica, dokonując rozliczenia rocznego możemy już uwzględnić ciągle funkcjonujące ulgi podatkowe, w tym ulgę na dzieci (ciągle w 2012 r. według starych zasad)
Co nam to może dać?
Jeśli nie ogranicza nas, brak PIT 11 z innych miejsc uzyskiwania przychodów a mamy prawa do ulgi podatkowej czy rozliczenia na zasadach samotnego rodzica lub z małżonką nie uzyskującą dochodów, złożenie rozliczenia rocznego przed 20-stycznia-2013 pozwoli znacząco obniżyć wpłatę podatku, a zarazem nie będzie potrzeby oczekiwać 3 miesięcy na ewentualny zwrot nadpłaty.
Pamiętajmy prawo do korekt zeznania jest podstawowym prawem podatnika, a korekta złożona z wyjaśnieniem jej przyczyn nie może spowodować negatywnych konsekwencji u korygującego.


Izba Skarbowa w Zielonej Górze - Brak podwójnej zaliczki na podatek dochodowy w grudniu

wtorek, 8 stycznia 2013

2013: Więcej osób będzie musiało zainstalować kasy fiskalne - GP Podatki - Gazeta Prawna

 Kasy fiskalne w odsłonie 2013

Najistotniejszy efekt nowego rozporządzenia to fakt, że próg sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, powyżej którego podatnik kontynuującym działalność musi w czasie dwóch miesięcy zainstalować kasę fiskalną, spadł do 20 000 zł (było 40 000zł).
Ponadto szkoły nauki jazdy wyleciały z katalogu zwolnień podmiotowych.
Pojawił się też element racjonalizujący to rozporządzenie, polegający na ujednoliceniu zasad wprowadzania kas fiskalnych po przekroczeniu  progu. Czyli zarówno w pierwszym roku jak i w kolejnych latach mamy dwa miesiące na zainstalowanie kasy od tego momentu (do tej pory w pierwszym roku moment przekroczenia wyznaczał termin instalacji kasy fiskalnej, co stanowiło często powód do utraty ulgi na jej zakupu)  .
Niestety próg ten również w pierwszym roku uległ obniżeniu, gdyż pojawił się zapis uzależniający jego kwotę proporcjonalnie od czasu działalności w tym roku (analogicznie jak w przypadku zwolnienia podmiotowego w pierwszym roku prowadzenia działalności podatnika podatku od towarów i usług)

2013: Więcej osób będzie musiało zainstalować kasy fiskalne - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w latach 2013-2014 (64 KB)

sobota, 5 stycznia 2013

Koszty 2013 - brak zapłaty to korekta kosztów w PIT i CIT

Koszty 2013 - brak zapłaty to korekta kosztów w PIT i CIT - czyli wprowadzamy quasi ˝pełną księgowość˝do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce ciągle po  wstępnym jeszcze oglądzie, prawdopodobnie wprowadzi znaczące zmiany w zakresie praktyki obrotu gospodarczego oraz metodyki jego dokumentowania. Dotyczyć będzie to zwłaszcza podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczających się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. 

Bowiem wprowadzony do tej ustawy art. 24d. w ust  1. poleca aby w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Ponadto w ust. 2. mówi, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Oznacza to, że aby nie powstała potrzeba korekty koniecznym jest wykazanie faktu dokonania zapłaty. W przypadku faktur opłacanych gotówką sprawa wydaje się prosta (pod warunkiem, że zadbamy o zapisanie tego faktu na tej fakturze) . Znacznie gorzej wygląda sprawa faktur terminowych , bo dowodem może być wyciąg bankowy (czyli dostarczamy do biura rachunkowego lub zachowujemy w dokumentacji, wszystkie wyciągi z kont związanych z działalnością gospodarczą ale i tych prywatnych jeśli z nich regulowaliśmy zobowiązania firmowe) lub dowody kasowe potwierdzające zapłatę.  
Aby uniknąć negatywnych konsekwencji tej regulacji oprócz faktury (rachunku) musimy  udokumentować jego zapłatę i kontrolować moment w którym nastąpiła. W pozostałych przypadkach (czyli kiedy koszt nie jest udokumentowany fakturą (rachunkiem) przeważnie i tak dowód zapłaty był konieczny lub jednoznacznie wnikał z charakteru zdarzenia gospodarczego.
Czytaj więcej na Wieszjak.pl: http://koszty.wieszjak.pl/kiedy-do-kosztow/314167,Koszty-2013-brak-zaplaty-to-korekta-kosztow-w-PIT-i-CIT.html#ixzz2H80IzMdf

piątek, 4 stycznia 2013

Podatki 2013: duże zmiany, głównie na niekorzyść dla podatników - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna

W podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu za rok 2013 nastąpi między innymi ograniczenie możliwości skorzystania z ulgi na korzystanie z internetu oraz zmiana warunków i kwot odliczanych od podatku w ramach ulgi na dzieci.

Najistotniejsze w tej informacji jest to, że dotyczy rozliczenia za rok 2013 i dopiero w analogicznym okresie 2014 zaczniemy o tym intensywnie myśleć. W rozliczeniu za rok 2012 te zmiany jeszcze nie będą obowiązywały.
Jakie to zmiany?
- Ulga internetowa - w rozliczeniu za rok 2013 będzie mogła być uwzględniona jedynie przez podatników którzy do tego roku nie korzystali z niej.
- Ulga na dzieci - została znacząco zmodyfikowana poprzez zmianę zapisów art. 27f. który w nowym brzmieniu wygląda następująco
"1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
  1) wykonywał władzę rodzicielską;2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
  1) jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
   a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
   b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
  2) dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko;
  3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
   a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
   b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
   c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

2b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  2) wstąpiło w związek małżeński.

2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie uważa się:
  1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności."
Podatki 2013: duże zmiany, głównie na niekorzyść dla podatników - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Jakie zmiany w ulgach podatkowych na dzieci i internet w 2013 r.

środa, 2 stycznia 2013

VAT 2013: Nowe przepisy będą korzystne dla podatników - GP Podatki

Zmiany w podatku od towarów i usług wchodzą w życie w kilku transzach, oto zestawienie tych wchodzących od początku 2013 roku.Co ciekawe to komplet zmian został wprowadzony aż ośmioma aktami prawnymi rangi ustawy czy rozporządzenia. W mojej opinii zmiany mają charakter kosmetyczny acz niewątpliwie dopiero czas pokaże jakie konsekwencje z nich wynikają. Redaktorzy gazety prawnej są optymistami, niestety nie podzielam tego podejścia (choć rozumiem bo dają asumpt do licznych dywagacji prasowych czy szkoleń). Największa zmiana to wydłużenie okresu, dla podatników stosujących metodę kasową, prawa do nierozliczania podatku należnego ale nie otrzymanego. Niestety podejrzewam, że praktyka w tym względzie obejdzie się brutalnie z t.z. małymi podatnikami - po prostu będą eliminowani z obrotu. Dlaczego, po prostu  nie będzie prawa do odliczenia podatku z niezapłaconych im faktur. Co gorsza trzeba będzie to dokumentować, czyli przy kontroli oprócz faktur kontrolowane będą dokumenty finansowe.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r.

VAT 2013: Nowe przepisy będą korzystne dla podatników - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty