piątek, 12 lipca 2013

Pracę sezonową małoletniego trzeba rozliczyć z fiskusem - GazetaPrawna.pl

 Dochody małoletnich a obowiązki podatkowe rodziców.

Zgodnie z art. 7 ustawy o PIT dochody małoletniego dziecka co do zasady dolicza się do tych osiągniętych przez rodziców. Wyjątkiem są m.in. dochody z umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy praktyk uczniowskich, które powinny być rozliczone niezależnie od dochodu rodzica. Jeśli małoletni zarobi w ten sposób pieniądze, chociażby sezonowo, to matka lub ojciec będą musieli złożyć za niego oddzielne zeznanie podatkowe. Trzeba pamiętać, że pod deklaracją podpisuje się rodzic, a nie dziecko.
Należy to traktować raczej jako handikap niż problem bowiem płatnik zazwyczaj zobowiązany jest do poboru podatku bez uwzględnienia kwoty wolnej. Natomiast w zeznaniu składanym za dziecko możemy oczywiście już ją uwzględnić co będzie zazwyczaj skutkowało zwrotem podatku do kwoty 556 zł.  
Ponadto dochody te nawet po przekroczeniu kwoty wolnej (3091 zł), w przypadku dzieci małoletnich, nie powodują utraty prawa do ulgi rodzinnej (w tym roku po raz pierwszy rozliczane według nowych zasad). 

Pracę sezonową małoletniego trzeba rozliczyć z fiskusem - GazetaPrawna.pl

środa, 3 lipca 2013

Działalność gospodarcza a sprzedaż nieruchomości poza firmą podatnika | rp.pl

 Sprzedaż działek, wydzielonych z gruntów rolnych nabytych przez małżonków, może zostać potraktowana jako przychód z działalności gospodarczej.


WSA Olsztyn w uzasadnieniu wyroku (nieprawomocny) - I SA/Ol 167/13 podnosi: " Z całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby sprzedaż działek przez skarżącą miała charakter okazjonalny i obejmowała nieruchomości stanowiące majątek osobisty, wręcz przeciwnie, wynika z niego, że działania te były zamierzone i zorganizowane. Zakres, rozmiar, wielkość zaangażowanego kapitału oraz częstotliwość dokonywanych przez stronę transakcji zakupu i sprzedaży nie miały charakteru okazjonalnego, czy prywatnego, lecz był to profesjonalny obrót gospodarczy. Ustalenia faktyczne dokonane w postępowaniu organów obu instancji dowodzą, że na przestrzeni kilku lat były podejmowane celowe i planowane działania, które doprowadziły do podziału nieruchomości na wiele działek, do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, do wydzielenia dróg wewnętrznych i szeregu innych poczynań organizacyjnych, które umożliwiały sprzedaż gruntów z jak największym zyskiem. "
 Wyrok jest nieprawomocny lecz należy uwzględnić jego uzasadnienie w ewentualnych deklaracjach podatkowych składanych po dokonaniu sprzedaży nieruchomości niezależnie czy uważamy, że pochodzą z majątku osobistego.
 "Na ocenę, że prowadzona działalność jest działalnością gospodarczą nie wpływają formalne znamiona tej działalności, bowiem ocena czy dana działalność jest działalnością gospodarczą dokonuje się w sposób obiektywny, niezależnie od tego jak działalność tę ocenia i nazywa prowadzący tę działalność i czy wypełnia związane z tą działalnością obowiązki (wyrok NSA z dnia 11 października 2005r., sygn. akt II FSK 543/05, wyrok z dnia 21 kwietnia 2006 r., sygn. akt FSK 1972/05)." - można znaleźć również w tym uzasadnieniu.
 Zainteresowanym polecam całość uzasadnienia: Wyroku WSA w Olsztynie - I SA/Ol 167/13
Działalność gospodarcza a sprzedaż nieruchomości poza firmą podatnika | rp.pl

poniedziałek, 1 lipca 2013

NSA: VAT na szafy wnękowe i meble do zabudowy to 8, a nie 23 proc. Będzie można starać się o zwrot różnicy - GazetaPrawna.pl

Świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji

Sentencja  uchwały NSA w składzie 7 sędziów - I FPS 2/13: "Czy w stanie prawnym obowiązującym po 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na trwałej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych komponentów, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej jako ustawa o VAT), czy też jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 tej ustawy, podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową, określoną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT?" podjął następującą uchwałę: W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji opodatkowaną stawką obniżoną podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)". zgłoszono zdanie odrębne.
 Uchwała ta ma ogromne znaczenie szczególnie dla firm świadczące takie usługi ale jej uzasadnienie winno wyjaśnić jakie przesłanki kierowały składem do podjęcia jej w tym kształcie. Jak szeroko można postrzegać  zdarzenie gospodarcze aby uznać je jeszcze za usługę a już nie za dostawę towarów.
 Dlatego dopiero po opublikowaniu uzasadnienia będzie można ocenić jej doniosłość.
 Kierunek niewątpliwie korzystny dla podatników ale w mojej opinii nieco odbiegający od interpretacji ETS.
Uchwała NSA - I FPS 2/13
NSA: VAT na szafy wnękowe i meble do zabudowy to 8, a nie 23 proc. Będzie można starać się o zwrot różnicy - GazetaPrawna.pl
Wszystkie firmy montujące meble mogą naliczać 8-proc. VAT - GazetaPrawna.pl