wtorek, 27 listopada 2012

Sądy: odszkodowanie za przewlekłość wolne od PIT - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Odszkodowania a podatek dochodowy od osób fizycznych.

 Temat już wielokrotnie poruszany, de facto należy każdorazowo zweryfikować zgodność z zapisami art 21 (zwolnienia przedmiotowe).
 Ciekawe w tym wyroku to wykładnia zwolnień w ustawach podatkowych: "Skład orzekający, tak jak Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że niemal każda ustawa podatkowa przewiduje zwolnienia od podatku, tzn. sytuacje, w których nie dochodzi do opodatkowania, mimo iż spełnione są generalne przesłanki uzasadniające opodatkowanie. Określona kategoria stanów faktycznych lub prawnych (w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych jest to osiąganie dochodów) generalnie mieści się w ogólnych ramach przedmiotowo-podmiotowych danego podatku, ale przepis prawa wyłącza ją w sposób wyraźny od opodatkowania. Zwolnienia te najczęściej wprowadzane są ze względów celowościowych - wówczas, gdy ustawodawca uważa opodatkowanie danej sytuacji za niecelowe lub gdy poprzez udzielenie zwolnienia podatkowego chce stymulować pewnego rodzaju działalność - albo też ze względów sprawiedliwościowych – jeżeli opodatkowanie danej sytuacji byłoby niesprawiedliwe w sensie społecznym (A. Bartosiewicz i R. Kubacki – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – Komentarz 2010, Wyd. II). Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym przypadku, bowiem opodatkowanie przyznanej przez sąd sumy pieniężnej za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania – byłoby sprzeczne z ideą humanitaryzmu i wysoce niesprawiedliwe." 
 Niewątpliwie argument, że opodatkowanie danego przychodu -
byłoby sprzeczne z ideą humanitaryzmu i wysoce niesprawiedliwe - jest wart zapamiętania do wykorzystania w analogicznych sytuacjach.


Wyrok WSA w Warszawie - III SA/Wa 3483/11
Sądy: odszkodowanie za przewlekłość wolne od PIT - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 23 listopada 2012

Emeryt może skorygować PIT wypełniony przez ZUS - GP Podatki - Gazeta Prawna

 Rozliczenie roczne emeryta czy rencisty nie osiągający innych przychodów.

Mają oni dwie możliwości do wyboru :
- uznać, że przekazany przez ZUS PIT 40A stanowi jego rozliczenie roczne bądź
- sporządzić własne zeznanie roczne na druku PIT 37.
Pierwsza wygodna i jak się okazuje zgodnie z wyrokiem NSA z 9 listopada 2012 r., II FSK 628/11 dająca w przyszłości możliwość korygowania tego rozliczenia (więcej w artykule gazety podatkowej).
Druga bardziej uciążliwa ale pozwalająca na pełniejsze skorzystanie ze swych uprawnień obywatelskich. Po pierwsze, daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych takich jak np. ulga z tytułu niepełnosprawności. Co prawda wymaga posiadania orzeczonego jednego z trzech stopni niepełnosprawności ale który emeryt nie może powiedzieć, że jest już nie w pełni sprawny?
Dysponując dokumentacją medyczną i wolnym czasem może udać się ze stosownym wnioskiem do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .
Po drugie, pozwala na decyzję o przeznaczeniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego - co uważam za podstawowy test na postawę obywatelską. Tylko bezpośrednia troska o innych może skutkować poczuciem wspólnoty a chyba o to powinno chodzić.
Dlatego jeśli chcesz skorzystać z tej drugiej opcji, oferuję pomoc. Po przesłaniu scana PIT 4OA przygotuję PIT 37 w wersji do wysyłki przez internet bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (tylko za pomocą danych autoryzujących).
Jeśli przekazanie 1% będzie jedynym celem tej usługi,to wykonam ją nieodpłatnie zaś w przypadku gdy pojawią się ulgi lub inne przychody to cena dla emerytów i rencistów wyniesie zaledwie 20zł.

Wyrok NSA z 9 listopada 2012 r., II FSK 628/11
Emeryt może skorygować PIT wypełniony przez ZUS - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 16 listopada 2012

Budujesz? Remontujesz? Spiesz się - zwrot VAT za materiały budowlane tylko do 2013 r. - GP Podatki - Gazeta Prawna

  Zwrot VAT za materiały budowlane dotyczy materiałów budowlanych których stawka podatkowa została podniesiona z 7% na 22% z dniem naszej akcesji do UE.

Sensacje Gazety Podatkowej pozostają  w sferze spekulacji prasowych. To czy i kiedy zostanie zakończony okres w którym regulacje te będą obowiązywać, będzie wiadome po podpisaniu ustawy zmieniającej przez Prezydenta. Niestety (czy na szczęście) nazbyt często takie anonsy nie wytrzymują już pierwszego czytania w sejmie a po procesie legislacyjnym ulegają znaczącym zmianom (patrz uchwalane obecnie zmiany VAT - co do zakresu których można znaleźć już w internecie szkolenia a termin ich wejścia w  życie coraz bardziej się oddala).
Dlatego pozwolę sobie zwrócić, wszystkim zainteresowanym, uwagę na pewne ograniczenie. Od paru lat można złożyć wniosek o zwrot VAT tylko raz w roku.
Czyli jeśli remontujesz czy budujesz i zgromadziłeś jakąś ilość faktur, zawierającą pozycje podlegające rozliczeniu w ramach tej ustawy, wystąp z wnioskiem jeszcze w tym roku.

Budujesz? Remontujesz? Spiesz się - zwrot VAT za materiały budowlane tylko do 2013 r. - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

czwartek, 15 listopada 2012

Handel w internecie: fiskus ściga osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej - GP Podatki

 Handel niezależnie czy  na targowisku, w sklepie czy w internecie, jeżeli jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, stanowi objaw prowadzenia działalności gospodarczej zarówna zgodnie z ustawą o podatku dochodowym jaki i o podatku od towarów i usług.

 Ciągle wielu uważa, że internet zapewnia anonimowość a wszelkie objawy aktywności w nim są oderwane od naszego życia w tak zwanym "realu". Nic bardziej mylnego, jeśli nie jesteś wprawnym cyberprzestępcą to określenia miejsca i urządzenia dla fachowców jest dziś łatwiejsze niż szukanie na mapie sklepu. Zaś określenia "zorganizowany i ciągły" są nieostre i już kolejna sprzedaż może zostać potraktowana jako wypełniająca te znamiona.   To, że nie dokonałeś formalnej rejestracji raczej może zaszkodzić niż służyć jako wytłumaczenie.
 Istnieją dziś wyspecjalizowane jednostki UKS  zajmujące się handlem w internecie. Więc cóż można zrobić kiedy jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł aby dorobić się na drobnym handlu w internecie?
 Można schować głowę w piasek, można również samemu ujawnić się równocześnie opodatkowując dochody. Pomocne może być zapoznanie się z warunkami zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa karno-skarbowego zawartymi w art. 16. KKS . Zgodnie jego § 1. nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Ponadto zgodnie z § 2. przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.


Handel w internecie: fiskus ściga osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

poniedziałek, 12 listopada 2012

Urzędy skarbowe i kontroli skarbowej wydają nieprawidłowe decyzje - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Ordynacja podatkowa wyznacza tryb działania w przypadku postępowań podatkowych czy wyników kontroli UKS.

Fakt, że w wyniku odwołań podatników, aż 30% decyzji podatkowych jest uchylane już przez Izbę Skarbową, sugeruje sposób postępowanie w takich sytuacjach. Pozostają  ponadto otwarte bramy Sądów Administracyjnych, które również często weryfikują na korzyść podatnika pozostałe decyzje.  Pamiętajmy brak odwołania, w ustawowym terminie, powoduje jej uprawomocnienie a co zatem idzie praktycznie zamknięcie drogi do udowodnienia swoich racji.
Dlatego polecam niezależnie od odczuć własnych aby przynajmniej, na etapie postępowania podatkowego czy kontroli UKS, sięgnąć po opinię profesjonalisty.
Czyż może być coś gorszego niż świadomość, że można było uzyskać korzystne rozstrzygnięcie, a na wstępnym etapie zostało to zaprzepaszczone.
Dla zainteresowanych polecam  zapoznanie się z zwrotem - termin zawity.

Urzędy skarbowe i kontroli skarbowej wydają nieprawidłowe decyzje - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

czwartek, 8 listopada 2012

Izby skarbowe wydają setki interpretacji podatkowych. Połowa z nich jest uchylana przez sądy - GP Podatki - Gazeta Prawna

Interpretacje podatkowe jako podstawowa broń służąca ochronie praw podatnika.

 Sam tytuł artykułu w Gazecie Podatkowej jest nadużyciem. Ponieważ z jego brzmienia wynika jakoby połowa z wydanych interpretacji podlegała uchyleniu. Na szczęście nie chodzi o połowę wszystkich wydanych interpretacji  lecz o połowę zaskarżonych (2,5 tys. zaskarżonych z 35 tys. wydanych) co tak naprawdę daje ok 4% wydanych.
 Nie zmienia to  faktu, że jest to jedyna broń którą udostępnił nam ustawodawca aby dochodzić swych racji przed szkodą. Dlatego absolutnie nieroztropnym jest rezygnować z tego instrumentu. Nie może zmienić tego to, że niejednokrotnie rozstrzygnięcia w analogicznych sprawach są odmienne. Czy uchylanie się urzędników przed rozstrzyganiem trudniejszych przypadków poprzez stosowanie obstrukcji. 
 I tak w efekcie, znajdujemy się w nieporównywalnie bardziej komfortowej sytuacji, niż w przypadku prowadzenia sporu z organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym.  

Izby skarbowe wydają setki interpretacji podatkowych. Połowa z nich jest uchylana przez sądy - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 6 listopada 2012

ZUS nabija odsetki od zaległych składek | rp.pl

 Przedawnienie zobowiązań to temat obszerny i wielowątkowy. 

 Kodeks cywilny w art. 118 mówi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 Niestety, przepisy szczególne występują zarówno w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w art 24 jak i w ordynacji podatkowej. Co ważne, wszystkie te przepisy zakładają możliwość zawieszenia czy co gorsza przerwania terminu przedawnienia. 
 Dlatego zanim uznamy się, za zwolnionych ze spełnienia danego zobowiązania, musimy określić z jakim terminem przedawnienia mamy do czynienia oraz czy nie nastąpiła sytuacja powodująca przerwanie lub zawieszanie biegu terminu przedawnienia.
 Absolutnie wyjątkowo, na tym niełatwym tle, prezentuje się sprawa przedawnienia zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek. Ponieważ w tym zakresie już dwukrotnie zmieniono ten okres, najpierw zwiększając z 5 do 10lat a następnie wracając do 5 lat. Oczywiście zmiany te były obwarowane przepisami przejściowymi. 
 Uwzględniając fakt, że odsetki od zobowiązań względem ZUS są równe odsetkom od należności podatkowych a do dziś nie przedawniły się zobowiązania za okres od połowy 2003 roku , to niestety nie wolno się cieszyć z faktu opieszałości ZUS'u.ZUS nabija odsetki od zaległych składek | rp.pl