czwartek, 27 grudnia 2012

PIT: Ulga rehabilitacyjna tylko z dowodem odbycia zabiegu leczniczego - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna

Akcję PIT czas zacząć - ulga rehabilitacyjna.

Teoretycznie zasady rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej od wielu lat nie uległy znaczącym zamianom.  Jednak w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych która obejmuje swym zakresem rok 2012 znalazł się zapis uszczelniający poprzez ograniczenie możliwości zastosowania ulgi określonej kwotowo przez "ust 7c. w art 26  w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
    1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
    2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
    3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych."

Zapis ten choć obowiązuje od roku 2012 został uznany, za praktycznie zbędny, przez wyrok NSA z 13 grudnia 2012 r. sygn. akt II FSK 902 do 906/10 w którym stwierdzono, że już w poprzednim stanie prawnym podatnik zobowiązany był udowodnić fakt istnienia podstaw do poniesienia stosownych kosztów.
Czyli jeśli chcemy dokonać kwotowego odliczenia od podstawy opodatkowania, korzystając z ulgi rehabilitacyjnej musimy zabezpieczyć stosowne dowody odbycia zabiegów np zaświadczenia lub rachunki za rehabilitację, ale też skierowanie na jej odbycie.  

PIT: Ulga rehabilitacyjna tylko z dowodem odbycia zabiegu leczniczego - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 18 grudnia 2012

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

Abolicja w ZUS dla przedsiębiorców zalegających ze składkami powoli staje się faktem.

 Istotna i pomyślna wiadomość dla wielu mikro przedsiębiorców którzy w okresie od 1999 roku do końca lutego 2012 roku popadli w zadłużenie w ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne dotyczy także tych którzy zostaną dłużnikami w wyniku decyzji zakładu o ile dotyczyć będzie ww okresu. Warto jak najszybciej, czyli od momentu wejścia w życie (za dwa tygodnie) zgłosić swój wniosek. Ponadto zadbać aby wszelkie działania egzekucyjne dotyczyły jedynie zaległości powstałych w okresie późniejszym, bo bodaj uregulowanie tych zaległości jest jednym z warunków. Temat jest świeży dlatego nie posiadam precyzyjnie wyrobionego poglądu na temat czy abolicji podlegają np. wyegzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej zaległe składki (bodaj nie) lecz na pewno objęte abolicją okresy nie będą zwiększały kapitału emerytalnego.
Reasumując, dla wszystkich zainteresowanych jest to wielki prezent na święta.
Dlatego też życzę:
 Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim
 czytelnikom tego bloga .
Abolicja dla płatników stała się faktem poradnik na stronach ZUS
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

środa, 12 grudnia 2012

Pomoc prawna z urzędu to działalność gospodarcza - GP Podatki - Gazeta Prawna

Istotne rozstrzygnięcie dla Sądów i prawników, acz jeszcze nie prawomocne.

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 listopada 2012 r., sygn.akt I SA/Gl 374/12  zmienia wydawało się powszechne i akceptowane podejście do określenia źródła przychodów, w podatku dochodowym dochodów, z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Nie wnikając w uzasadnienie sądu, analiza skutków tego twistu interpretacyjnego, prowadzi do następujących wniosków.
- po pierwsze, jeśli podejście to znajdzie akceptację NSA i najważniejsze zaakceptują je organy podatkowe to Sądy powinny przestać pobierać zaliczkę na podatek od tych przychodów/dochodów (fajnie), ale też nie będzie można rozliczać zryczałtowanych 20% kosztów uzyskania przychodów (mniej fajnie).
- po drugie, nie mamy tu do czynienia ze zmianą przepisów czyli jeśli nie wystąpiliśmy do tej pory z wnioskiem interpretacyjnym w tym zakresie, może okazać się, że w trakcie kontroli naszych rozliczeń (osób uzyskujących dochody z tego tytułu) zaniżyliśmy przychód z działalności gospodarczej (koszty nam nie wzrosną) czyli mamy zaległość podatkową. Oczywiście możemy wystąpić o zwrot nienależnie pobranego podatku przez sąd ale czy skutecznie ? Co gorsza w podatku dochodowym przedawnienie to pięć lat od końca roku w którym powstaje obowiązek zapłaty podatku. Czyli z upływem 2012 przedawnia się 2006 rok.
- po trzecie pozostaną otwarte takie zagadnienia jak pełnienie obowiązków kuratora itp. gdyż wydają się bliższe definicji z art. 13 pkt 6 u.p.d.o.f. ?
Czy ktoś z grona zacnych mecenasów byłby skłonny wyjaśnić jakimi przesłankami mógł się kierować ów radca prawny kwestionujący postanowienie interpretacyjne? Bo może okazać się, że kolega zafundował nam korekty zeznań z ostatnich 6 lat wraz z korygowaniem zaliczek za poszczególne miesiące, czyli totalny horror.

Pomoc prawna z urzędu to działalność gospodarcza - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

środa, 5 grudnia 2012

Podmioty powiązane i dokumentowanie transakcji zgodnie z ustawą CIT i PIT

Dla wielu powiązania podmiotów i zagadnienia dokumentacji podatkowej tych transakcji wydają się tematem wielkich korporacji. Niestety nic bardziej błędnego już spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonująca outsourcing'u usług na rzecz swoich udziałowców powinna przeanalizować to zagadnienie. Gdyż przygotowanie dokumentacji w terminie 7 dni jest naprawdę zdarzeniem o charakterze ekstremalnym. 
Niestety ciągle do mojej kancelarii zwracają się podatnicy od których np. w trakcie kontroli organ podatkowy zarządzał przedłożenia powyższej  dokumentacji za rok 2008 w terminie 7 dni. Sytuacja taka jest skrajnie niekomfortowa nie tylko ze względu na termin ale także ze względu na konieczność wyznaczenia metod rozliczania tych transakcji w przeszłości.
Dla przykładu udziałowiec NZOZ prowadzonego w formie sp. z o.o. świadczący na jej rzecz usługi medyczne już po przekroczeniu w roku 2012 kwoty 132 504,00 zł powoduje potrzebę sporządzenia takiej dokumentacji. Więcej na stronie Dokumentacja cen transferowych