czwartek, 27 grudnia 2012

PIT: Ulga rehabilitacyjna tylko z dowodem odbycia zabiegu leczniczego - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna

Akcję PIT czas zacząć - ulga rehabilitacyjna.

Teoretycznie zasady rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej od wielu lat nie uległy znaczącym zamianom.  Jednak w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych która obejmuje swym zakresem rok 2012 znalazł się zapis uszczelniający poprzez ograniczenie możliwości zastosowania ulgi określonej kwotowo przez "ust 7c. w art 26  w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
    1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;
    2) okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego;
    3) okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych."

Zapis ten choć obowiązuje od roku 2012 został uznany, za praktycznie zbędny, przez wyrok NSA z 13 grudnia 2012 r. sygn. akt II FSK 902 do 906/10 w którym stwierdzono, że już w poprzednim stanie prawnym podatnik zobowiązany był udowodnić fakt istnienia podstaw do poniesienia stosownych kosztów.
Czyli jeśli chcemy dokonać kwotowego odliczenia od podstawy opodatkowania, korzystając z ulgi rehabilitacyjnej musimy zabezpieczyć stosowne dowody odbycia zabiegów np zaświadczenia lub rachunki za rehabilitację, ale też skierowanie na jej odbycie.  

PIT: Ulga rehabilitacyjna tylko z dowodem odbycia zabiegu leczniczego - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 18 grudnia 2012

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

Abolicja w ZUS dla przedsiębiorców zalegających ze składkami powoli staje się faktem.

 Istotna i pomyślna wiadomość dla wielu mikro przedsiębiorców którzy w okresie od 1999 roku do końca lutego 2012 roku popadli w zadłużenie w ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne dotyczy także tych którzy zostaną dłużnikami w wyniku decyzji zakładu o ile dotyczyć będzie ww okresu. Warto jak najszybciej, czyli od momentu wejścia w życie (za dwa tygodnie) zgłosić swój wniosek. Ponadto zadbać aby wszelkie działania egzekucyjne dotyczyły jedynie zaległości powstałych w okresie późniejszym, bo bodaj uregulowanie tych zaległości jest jednym z warunków. Temat jest świeży dlatego nie posiadam precyzyjnie wyrobionego poglądu na temat czy abolicji podlegają np. wyegzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej zaległe składki (bodaj nie) lecz na pewno objęte abolicją okresy nie będą zwiększały kapitału emerytalnego.
Reasumując, dla wszystkich zainteresowanych jest to wielki prezent na święta.
Dlatego też życzę:
 Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim
 czytelnikom tego bloga .
Abolicja dla płatników stała się faktem poradnik na stronach ZUS
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

środa, 12 grudnia 2012

Pomoc prawna z urzędu to działalność gospodarcza - GP Podatki - Gazeta Prawna

Istotne rozstrzygnięcie dla Sądów i prawników, acz jeszcze nie prawomocne.

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 listopada 2012 r., sygn.akt I SA/Gl 374/12  zmienia wydawało się powszechne i akceptowane podejście do określenia źródła przychodów, w podatku dochodowym dochodów, z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu. Nie wnikając w uzasadnienie sądu, analiza skutków tego twistu interpretacyjnego, prowadzi do następujących wniosków.
- po pierwsze, jeśli podejście to znajdzie akceptację NSA i najważniejsze zaakceptują je organy podatkowe to Sądy powinny przestać pobierać zaliczkę na podatek od tych przychodów/dochodów (fajnie), ale też nie będzie można rozliczać zryczałtowanych 20% kosztów uzyskania przychodów (mniej fajnie).
- po drugie, nie mamy tu do czynienia ze zmianą przepisów czyli jeśli nie wystąpiliśmy do tej pory z wnioskiem interpretacyjnym w tym zakresie, może okazać się, że w trakcie kontroli naszych rozliczeń (osób uzyskujących dochody z tego tytułu) zaniżyliśmy przychód z działalności gospodarczej (koszty nam nie wzrosną) czyli mamy zaległość podatkową. Oczywiście możemy wystąpić o zwrot nienależnie pobranego podatku przez sąd ale czy skutecznie ? Co gorsza w podatku dochodowym przedawnienie to pięć lat od końca roku w którym powstaje obowiązek zapłaty podatku. Czyli z upływem 2012 przedawnia się 2006 rok.
- po trzecie pozostaną otwarte takie zagadnienia jak pełnienie obowiązków kuratora itp. gdyż wydają się bliższe definicji z art. 13 pkt 6 u.p.d.o.f. ?
Czy ktoś z grona zacnych mecenasów byłby skłonny wyjaśnić jakimi przesłankami mógł się kierować ów radca prawny kwestionujący postanowienie interpretacyjne? Bo może okazać się, że kolega zafundował nam korekty zeznań z ostatnich 6 lat wraz z korygowaniem zaliczek za poszczególne miesiące, czyli totalny horror.

Pomoc prawna z urzędu to działalność gospodarcza - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

środa, 5 grudnia 2012

Podmioty powiązane i dokumentowanie transakcji zgodnie z ustawą CIT i PIT

Dla wielu powiązania podmiotów i zagadnienia dokumentacji podatkowej tych transakcji wydają się tematem wielkich korporacji. Niestety nic bardziej błędnego już spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonująca outsourcing'u usług na rzecz swoich udziałowców powinna przeanalizować to zagadnienie. Gdyż przygotowanie dokumentacji w terminie 7 dni jest naprawdę zdarzeniem o charakterze ekstremalnym. 
Niestety ciągle do mojej kancelarii zwracają się podatnicy od których np. w trakcie kontroli organ podatkowy zarządzał przedłożenia powyższej  dokumentacji za rok 2008 w terminie 7 dni. Sytuacja taka jest skrajnie niekomfortowa nie tylko ze względu na termin ale także ze względu na konieczność wyznaczenia metod rozliczania tych transakcji w przeszłości.
Dla przykładu udziałowiec NZOZ prowadzonego w formie sp. z o.o. świadczący na jej rzecz usługi medyczne już po przekroczeniu w roku 2012 kwoty 132 504,00 zł powoduje potrzebę sporządzenia takiej dokumentacji. Więcej na stronie Dokumentacja cen transferowych

wtorek, 27 listopada 2012

Sądy: odszkodowanie za przewlekłość wolne od PIT - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Odszkodowania a podatek dochodowy od osób fizycznych.

 Temat już wielokrotnie poruszany, de facto należy każdorazowo zweryfikować zgodność z zapisami art 21 (zwolnienia przedmiotowe).
 Ciekawe w tym wyroku to wykładnia zwolnień w ustawach podatkowych: "Skład orzekający, tak jak Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że niemal każda ustawa podatkowa przewiduje zwolnienia od podatku, tzn. sytuacje, w których nie dochodzi do opodatkowania, mimo iż spełnione są generalne przesłanki uzasadniające opodatkowanie. Określona kategoria stanów faktycznych lub prawnych (w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych jest to osiąganie dochodów) generalnie mieści się w ogólnych ramach przedmiotowo-podmiotowych danego podatku, ale przepis prawa wyłącza ją w sposób wyraźny od opodatkowania. Zwolnienia te najczęściej wprowadzane są ze względów celowościowych - wówczas, gdy ustawodawca uważa opodatkowanie danej sytuacji za niecelowe lub gdy poprzez udzielenie zwolnienia podatkowego chce stymulować pewnego rodzaju działalność - albo też ze względów sprawiedliwościowych – jeżeli opodatkowanie danej sytuacji byłoby niesprawiedliwe w sensie społecznym (A. Bartosiewicz i R. Kubacki – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – Komentarz 2010, Wyd. II). Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym przypadku, bowiem opodatkowanie przyznanej przez sąd sumy pieniężnej za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania – byłoby sprzeczne z ideą humanitaryzmu i wysoce niesprawiedliwe." 
 Niewątpliwie argument, że opodatkowanie danego przychodu -
byłoby sprzeczne z ideą humanitaryzmu i wysoce niesprawiedliwe - jest wart zapamiętania do wykorzystania w analogicznych sytuacjach.


Wyrok WSA w Warszawie - III SA/Wa 3483/11
Sądy: odszkodowanie za przewlekłość wolne od PIT - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 23 listopada 2012

Emeryt może skorygować PIT wypełniony przez ZUS - GP Podatki - Gazeta Prawna

 Rozliczenie roczne emeryta czy rencisty nie osiągający innych przychodów.

Mają oni dwie możliwości do wyboru :
- uznać, że przekazany przez ZUS PIT 40A stanowi jego rozliczenie roczne bądź
- sporządzić własne zeznanie roczne na druku PIT 37.
Pierwsza wygodna i jak się okazuje zgodnie z wyrokiem NSA z 9 listopada 2012 r., II FSK 628/11 dająca w przyszłości możliwość korygowania tego rozliczenia (więcej w artykule gazety podatkowej).
Druga bardziej uciążliwa ale pozwalająca na pełniejsze skorzystanie ze swych uprawnień obywatelskich. Po pierwsze, daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych takich jak np. ulga z tytułu niepełnosprawności. Co prawda wymaga posiadania orzeczonego jednego z trzech stopni niepełnosprawności ale który emeryt nie może powiedzieć, że jest już nie w pełni sprawny?
Dysponując dokumentacją medyczną i wolnym czasem może udać się ze stosownym wnioskiem do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .
Po drugie, pozwala na decyzję o przeznaczeniu 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego - co uważam za podstawowy test na postawę obywatelską. Tylko bezpośrednia troska o innych może skutkować poczuciem wspólnoty a chyba o to powinno chodzić.
Dlatego jeśli chcesz skorzystać z tej drugiej opcji, oferuję pomoc. Po przesłaniu scana PIT 4OA przygotuję PIT 37 w wersji do wysyłki przez internet bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (tylko za pomocą danych autoryzujących).
Jeśli przekazanie 1% będzie jedynym celem tej usługi,to wykonam ją nieodpłatnie zaś w przypadku gdy pojawią się ulgi lub inne przychody to cena dla emerytów i rencistów wyniesie zaledwie 20zł.

Wyrok NSA z 9 listopada 2012 r., II FSK 628/11
Emeryt może skorygować PIT wypełniony przez ZUS - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 16 listopada 2012

Budujesz? Remontujesz? Spiesz się - zwrot VAT za materiały budowlane tylko do 2013 r. - GP Podatki - Gazeta Prawna

  Zwrot VAT za materiały budowlane dotyczy materiałów budowlanych których stawka podatkowa została podniesiona z 7% na 22% z dniem naszej akcesji do UE.

Sensacje Gazety Podatkowej pozostają  w sferze spekulacji prasowych. To czy i kiedy zostanie zakończony okres w którym regulacje te będą obowiązywać, będzie wiadome po podpisaniu ustawy zmieniającej przez Prezydenta. Niestety (czy na szczęście) nazbyt często takie anonsy nie wytrzymują już pierwszego czytania w sejmie a po procesie legislacyjnym ulegają znaczącym zmianom (patrz uchwalane obecnie zmiany VAT - co do zakresu których można znaleźć już w internecie szkolenia a termin ich wejścia w  życie coraz bardziej się oddala).
Dlatego pozwolę sobie zwrócić, wszystkim zainteresowanym, uwagę na pewne ograniczenie. Od paru lat można złożyć wniosek o zwrot VAT tylko raz w roku.
Czyli jeśli remontujesz czy budujesz i zgromadziłeś jakąś ilość faktur, zawierającą pozycje podlegające rozliczeniu w ramach tej ustawy, wystąp z wnioskiem jeszcze w tym roku.

Budujesz? Remontujesz? Spiesz się - zwrot VAT za materiały budowlane tylko do 2013 r. - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

czwartek, 15 listopada 2012

Handel w internecie: fiskus ściga osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej - GP Podatki

 Handel niezależnie czy  na targowisku, w sklepie czy w internecie, jeżeli jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, stanowi objaw prowadzenia działalności gospodarczej zarówna zgodnie z ustawą o podatku dochodowym jaki i o podatku od towarów i usług.

 Ciągle wielu uważa, że internet zapewnia anonimowość a wszelkie objawy aktywności w nim są oderwane od naszego życia w tak zwanym "realu". Nic bardziej mylnego, jeśli nie jesteś wprawnym cyberprzestępcą to określenia miejsca i urządzenia dla fachowców jest dziś łatwiejsze niż szukanie na mapie sklepu. Zaś określenia "zorganizowany i ciągły" są nieostre i już kolejna sprzedaż może zostać potraktowana jako wypełniająca te znamiona.   To, że nie dokonałeś formalnej rejestracji raczej może zaszkodzić niż służyć jako wytłumaczenie.
 Istnieją dziś wyspecjalizowane jednostki UKS  zajmujące się handlem w internecie. Więc cóż można zrobić kiedy jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł aby dorobić się na drobnym handlu w internecie?
 Można schować głowę w piasek, można również samemu ujawnić się równocześnie opodatkowując dochody. Pomocne może być zapoznanie się z warunkami zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa karno-skarbowego zawartymi w art. 16. KKS . Zgodnie jego § 1. nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Ponadto zgodnie z § 2. przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.


Handel w internecie: fiskus ściga osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

poniedziałek, 12 listopada 2012

Urzędy skarbowe i kontroli skarbowej wydają nieprawidłowe decyzje - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Ordynacja podatkowa wyznacza tryb działania w przypadku postępowań podatkowych czy wyników kontroli UKS.

Fakt, że w wyniku odwołań podatników, aż 30% decyzji podatkowych jest uchylane już przez Izbę Skarbową, sugeruje sposób postępowanie w takich sytuacjach. Pozostają  ponadto otwarte bramy Sądów Administracyjnych, które również często weryfikują na korzyść podatnika pozostałe decyzje.  Pamiętajmy brak odwołania, w ustawowym terminie, powoduje jej uprawomocnienie a co zatem idzie praktycznie zamknięcie drogi do udowodnienia swoich racji.
Dlatego polecam niezależnie od odczuć własnych aby przynajmniej, na etapie postępowania podatkowego czy kontroli UKS, sięgnąć po opinię profesjonalisty.
Czyż może być coś gorszego niż świadomość, że można było uzyskać korzystne rozstrzygnięcie, a na wstępnym etapie zostało to zaprzepaszczone.
Dla zainteresowanych polecam  zapoznanie się z zwrotem - termin zawity.

Urzędy skarbowe i kontroli skarbowej wydają nieprawidłowe decyzje - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

czwartek, 8 listopada 2012

Izby skarbowe wydają setki interpretacji podatkowych. Połowa z nich jest uchylana przez sądy - GP Podatki - Gazeta Prawna

Interpretacje podatkowe jako podstawowa broń służąca ochronie praw podatnika.

 Sam tytuł artykułu w Gazecie Podatkowej jest nadużyciem. Ponieważ z jego brzmienia wynika jakoby połowa z wydanych interpretacji podlegała uchyleniu. Na szczęście nie chodzi o połowę wszystkich wydanych interpretacji  lecz o połowę zaskarżonych (2,5 tys. zaskarżonych z 35 tys. wydanych) co tak naprawdę daje ok 4% wydanych.
 Nie zmienia to  faktu, że jest to jedyna broń którą udostępnił nam ustawodawca aby dochodzić swych racji przed szkodą. Dlatego absolutnie nieroztropnym jest rezygnować z tego instrumentu. Nie może zmienić tego to, że niejednokrotnie rozstrzygnięcia w analogicznych sprawach są odmienne. Czy uchylanie się urzędników przed rozstrzyganiem trudniejszych przypadków poprzez stosowanie obstrukcji. 
 I tak w efekcie, znajdujemy się w nieporównywalnie bardziej komfortowej sytuacji, niż w przypadku prowadzenia sporu z organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym.  

Izby skarbowe wydają setki interpretacji podatkowych. Połowa z nich jest uchylana przez sądy - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 6 listopada 2012

ZUS nabija odsetki od zaległych składek | rp.pl

 Przedawnienie zobowiązań to temat obszerny i wielowątkowy. 

 Kodeks cywilny w art. 118 mówi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 Niestety, przepisy szczególne występują zarówno w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w art 24 jak i w ordynacji podatkowej. Co ważne, wszystkie te przepisy zakładają możliwość zawieszenia czy co gorsza przerwania terminu przedawnienia. 
 Dlatego zanim uznamy się, za zwolnionych ze spełnienia danego zobowiązania, musimy określić z jakim terminem przedawnienia mamy do czynienia oraz czy nie nastąpiła sytuacja powodująca przerwanie lub zawieszanie biegu terminu przedawnienia.
 Absolutnie wyjątkowo, na tym niełatwym tle, prezentuje się sprawa przedawnienia zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek. Ponieważ w tym zakresie już dwukrotnie zmieniono ten okres, najpierw zwiększając z 5 do 10lat a następnie wracając do 5 lat. Oczywiście zmiany te były obwarowane przepisami przejściowymi. 
 Uwzględniając fakt, że odsetki od zobowiązań względem ZUS są równe odsetkom od należności podatkowych a do dziś nie przedawniły się zobowiązania za okres od połowy 2003 roku , to niestety nie wolno się cieszyć z faktu opieszałości ZUS'u.ZUS nabija odsetki od zaległych składek | rp.pl

wtorek, 30 października 2012

Problemy z rozliczeniem kosztów adaptacji wynajmowanego lokalu | rp.pl

 Straty związane zaprzestaniem użytkowania obcego środka trwałego w którym podatnik poniósł nakłady można uznać za koszty uzyskania przychodów. Tak wynika przynajmniej z Uchwałą NSA  II FPS 2/12.

 Uchwała ta choć odnosi się do inwestycji w obcych środków trwałych, ma wiele przesłań uniwersalnych w zakresie rozumienia pojęcia "koszty uzyskania przychodów". Między innymi w uzasadnieniu znajdziemy - " Zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodów mają w założeniu uwzględnić istotę i cel prowadzenia działalności gospodarczej, premiując wydatki służące jej rozwojowi i generowaniu przychodów. Niektóre rodzaje działań powodujących "doraźne" straty są elementem strategii gospodarczej i nie muszą stać w sprzeczności z działaniami w celu osiągnięcia przychodów, ale w dalszej perspektywie służyć zwiększaniu zysków podmiotu gospodarczego. (...) Cel fiskalny realizuje się wówczas w podatku należnym od zysku wypracowanego na skutek takich właśnie racjonalnych działań podatnika (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1702/07). Jak już wspomniano wcześniej, w świetle treści art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., decydującym kryterium przy kwalifikacji prawnej danego kosztu, jako kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu tego przepisu, pozostaje kryterium celu poniesienia kosztu, a poza tym niezbędne jest istnienie bezpośredniego lub pośredniego tylko związku pomiędzy kosztem a realizacją wymienionych w tym przepisie celów. Podjęte przez podatnika działania polegające, np. na skróceniu okresu obowiązywania umów najmu, w ramach których czynione były inwestycje w obcych środkach trwałych, nie mogą być traktowane jako oddzielne zdarzenia, odseparowane od całokształtu jego działalności gospodarczej. Poszczególne, podejmowane w ramach tej działalności przedsięwzięcia, jedne bardziej zyskowne, inne mniej lub wręcz deficytowe, składają się na ostateczny finansowo-ekonomiczny wynik podatnika.
Procesy gospodarcze cechują się właściwą sobie dynamiką. W rezultacie, konieczne, uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, pierwotnie podejmowane w określonych warunkach determinujących ich treść i konsekwencje (również prawnopodatkowe), w związku ze zmianą warunków otoczenia ekonomicznego (wzrost kosztów, obniżenie popytu, niekorzystne zmiany koniunktury) z perspektywy negatywnych skutków tych zmian na przychód podatkowy mogą (wręcz muszą) skutkować ich rewizją w nowych warunkach miejsca i czasu (wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 lipca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1509/06). W związku z tym kwalifikowanie określonych kosztów (tu - jako strat wynikających z likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych) nie może nie uwzględniać i tego kryterium, które nakazuje brać pod uwagę czynnik dynamiki procesów gospodarczych, z perspektywy której dochodzi do zmiany (rewizji) pierwotnie podjętych decyzji.
Działając w warunkach rynkowych podatnik musi podejmować racjonalne z jego punktu widzenia, oparte na ekonomicznych analizach i kalkulacjach, działania zmierzające do uzyskania możliwie największej efektywności ekonomicznej. Działania te mogą również polegać na dokonywaniu określonych oszczędności, zmniejszeniu kosztów i wydatków, minimalizowaniu strat z określonych segmentów działalności, czy też eliminowaniu nieopłacalnych przedsięwzięć. Gdyby podatnik działań takich nie podejmował, mógłby nie sprostać konkurencji a prowadzona przez niego działalność mogłaby stać się nierentowna i zacząć przynosić straty. Tym samym zagrożone byłoby źródło przychodów, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej w jej całokształcie. W tym sensie, co do zasady, każde tego rodzaju przedsięwzięcie zmierzające do zapobieżenia powstania takiej sytuacji, powinno być postrzegane jako prowadzące do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, a związane z tym koszty, jako koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p."Czyli mamy kolejny dowód na racjonalizację poglądów wśród sędziów NSA czy przełoży się to na poglądy organów podatkowych, praktyka pokaże ? 
Tymczasem polecam wnioski interpretacyjne.

Problemy z rozliczeniem kosztów adaptacji wynajmowanego lokalu | rp.pl

poniedziałek, 29 października 2012

Na odbiór pisma z urzędu skarbowego jest tylko 14 dni - GP Podatki - Gazeta Prawna

 Fikcja doręczenia czyli formalna strona postępowania jest zdecydowanie ważniejsza niż materialne uzasadnienie decyzji.

 W tym przypadku doszło do naruszenia, przez pocztę, zasad doręczenia powtórnego awiza a wstępne zaginęło (opis w artykule). W efekcie  decyzja została doręczona po 14 dniach od pierwszego awiza. Brak winy pełnomocnika, nie spowodował przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Czyli nastąpiła ostateczna utrata prawa podatnika do walki o swoje racje, decyzja stała się prawomocna bez możliwości wniesienia odwołania. W skrajnych przypadkach może prowadzić to do patologii.

I FSK 1640/11 - Wyrok NSA
Na odbiór pisma z urzędu skarbowego jest tylko 14 dni - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 26 października 2012

Pożyczka ratuje przed wyższym podatkiem - GP Podatki - Gazeta Prawna

Sankcyjna 20% stawka w podatku od czynności cywilnoprawnych

  Gazeta prawna próbuje widzieć problem przez pryzmat "szklanki do połowy pełnej". Ja popatrzę na zagadnienie z innej strony. Wprowadzony od 01-01-2007 przepis art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych mówiący, że stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony, tworzy całkiem nowy twór prawnopodatkowy. Ponieważ zgodnie z tym przepisem nie fakt pożyczenia pieniędzy powoduje powstanie obowiązku podatkowego ale fakt  powołania się podatnika na to. Czyli przedawnienie tego zobowiązania następuje zgodnie z terminami określonymi w ordynacji podatkowej lecz począwszy od dnia powołuje się na ten fakt.
Konstrukcja nietypowa dlatego warto o tym wiedzieć bo potwierdził ją Trybunału Konstytucyjnego wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P41/10, który w odpowiedzi na pytanie: "czy art. 7 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) w zakresie, w jakim przewidują - w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, po przedawnieniu zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki - ponowne powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego, od tej samej czynności cywilnoprawnej według dziesięciokrotnie wyższej 20 % stawki podatku z chwilą powołania się przez podatnika na fakt jej dokonania przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 Konstytucji," orzekł, że "art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, Nr 149, poz. 996 i Nr 229, poz. 1496) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji".
Trybunał Konstytucyjny wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt P41/10,
I SA/Sz 196/12- Wyrok WSA w Szczecinie
Pożyczka ratuje przed wyższym podatkiem - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

poniedziałek, 22 października 2012

VAT: Urząd musi udowodnić podatnikowi brak należytej staranności lub złą wiarę - GP Podatki - Gazeta Prawna

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, o ile ma fakturę wystawioną przez dostawcę. Organy podatkowe mogą kwestionować prawo do odliczenia tylko wtedy, gdy udowodnią, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że kontrahent jest oszustem.

W mojej opinii najistotniejsze stwierdzenia zawiera sentencja wyroku  ETS w sprawie C-142/11 (Sprawy połączone C-80/11, C-142/11) odrzucająca taką praktykę , w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa do odliczenia od kwoty należnego podatku od wartości dodanej kwoty tego podatku należnego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego powodu, iż wystawca faktur dotyczących owych usług lub jeden z jego usługodawców dopuścił się nieprawidłowości, bez udowodnienia przez organ podatkowy na podstawie obiektywnych przesłanek, iż podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że transakcja mająca stanowić podstawę prawa do odliczenia wiązała się z przestępstwem popełnionym przez wystawcę faktury lub inny podmiot działający na wcześniejszym etapie obrotu.
I także odrzucenie praktyki, w ramach której organ podatkowy odmawia prawa do odliczenia z tego powodu, iż podatnik nie upewnił się, że wystawca faktury za towary, których prawo do odliczenia ma dotyczyć, jest podatnikiem, że dysponował on tymi towarami i był w stanie je dostarczyć oraz że wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku od wartości dodanej, albo z tego powodu, że podatnik nie posiada, poza fakturą, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków, mimo że spełnione były warunki materialne i formalne powstania prawa do odliczenia określone w dyrektywie 2006/112, a podatnik nie miał przesłanek podejrzewać, że wystawca faktury dopuścił się nieprawidłowości lub przestępstwa. 
VAT: Urząd musi udowodnić podatnikowi brak należytej staranności lub złą wiarę - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 19 października 2012

Fiskus przegrywa w sądzie z podatnikami. Zwraca miliony złotych - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchyliły łącznie w zeszłym roku 1554 decyzje organów podatkowych (skarbowych i celnych).

 W rezultacie podatnicy otrzymali zwrot nienależnie pobranych podatków w wysokości ponad 485 mln zł. Dodatkowo fiskus musiał wypłacić odsetki w wysokości 117 mln zł oraz pokryć koszty postępowań sądowych (2,68 mln zł). To łącznie daje 605 mln zł. 
 Wielu z was wydaje się postrzegać organy podatkowe jako zbrojne ramię państwa dysponujące nadprzyrodzonym darem głoszenia prawd objawionych w  zakresie interpretacji prawa podatkowego. Nic bardziej błędnego, prawo podatkowe jest równie skomplikowane i niejednoznaczne dla urzędnika jak i dla podatnika. Istotne jest to, że zadaniem urzędnika podatkowego  jest maksymalne przysporzenie korzyści dla budżetu i właśnie ten aspekt kieruje wszelkimi jego decyzjami. Dlatego kierunek interpretacyjny jest stosunkowo oczywisty. 
 Wniosek jaki z tego wypływ - szukajmy potwierdzenia korzystnych dla nas interpretacji przepisów używając dla tego celu wszelkich dostępnych środków.
 Najlepiej zrobić to na etapie planowania poprzez wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej.  Lecz i po fakcie należy podjąć próby niedopuszczenia do wydania niekorzystnej decyzji lub jej wzruszenia. Poniższy artykuł potwierdza sensowność takich działań a nasza korporacja została właśnie w tym celu powołana do życia.
Fiskus przegrywa w sądzie z podatnikami. Zwraca miliony złotych - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 12 października 2012

Przedsiębiorczy właściciel może zapłacić VAT od sprzedaży swoich działek

Czy przy sprzedaży działek osoba fizyczna może stać się podatnikiem VAT?

  Na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi - Tak. Lecz zdecydowanie trudniej udzielić odpowiedzi na pytanie kiedy tak się dzieje. Zgodnie z wyrokiem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyroku z 15 września 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 - " wtedy kiedy osoba ta w celu dokonania wspomnianej sprzedaży podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, należy uznać ją za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od wartości dodanej (vide sentencja wyroku). Takie aktywne działania mogą polegać np. na uzbrojeniu terenu albo na działaniach marketingowych. Działania takie nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, w związku z czym w takiej sytuacji dostawy terenu budowlanego nie można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności."
 Zaś zgodnie z odpowiedzią na interpelację poselską (nr 8306/12)  " badając kwestię opodatkowania transakcji sprzedaży większej liczby nieruchomości gruntowych przez osoby fizyczne, należy mieć na uwadze m.in. czy dana transakcja stanowi czynność dokonaną w ramach zarządu majątkiem osobistym. Ze względu na konieczność rozważenia wielu aspektów danej transakcji podkreślenia wymaga, iż ocena charakteru takiej czynności na gruncie podatku od towarów i usług powinna stanowić wynik szczegółowej i obiektywnej analizy konkretnego stanu faktycznego każdej sprawy. W tego rodzaju sytuacjach niemożliwe jest zatem w sposób schematyczny uznanie (bądź nie) osoby fizycznej dokonującej zbycia gruntu za podatnika podatku od towarów i usług. Indywidualna ocena, czy podmioty dokonujące opisanych transakcji spełniają przesłanki uznania ich za podatników VAT, może zostać dokonana w drodze interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 797)."
Co też serdecznie polecam aby uniknąć wstrząsu po otrzymaniu wezwania z Urzędu Skarbowego w ramach czynności sprawdzających. 

 
Przedsiębiorczy właściciel może zapłacić VAT od sprzedaży swoich działek - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
interpelację poselską (nr 8306/12)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyroku z 15 września 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10 
 

czwartek, 11 października 2012

Przysporzenie a podatek dochodowy

Przygotowując się do porady natrafiłem na, w mojej opinii, bardzo ważny dla postrzegania istoty przedmiotu opodatkowania podatkami dochodowymi pogląd - że "aby opodatkowanie PDOF miało miejsce, musi być obecny element przysporzenia odnoszący się do majątku podatnika"

  Nowe informacje w informacji o utracie zwolnienia podmiotowego w VAT
 Wyrok zapadł w określonym stanie faktycznym ale uzasadnienie ma charakter uniwersalny i odwołuje się tak naprawdę do doświadczenia życiowego każdego z nas. Taka interpretacja, choć intuicyjnie wydaje się oczywista, jest raczej wyłomem w orzecznictwie niż jego potwierdzeniem. Gdyż definicje ustawowe przychodu abstrahują od faktu czy miało miejsce przysporzenie czy nie. Zaś zasadą interpretacyjną w zakresie przepisów podatkowych jest  wykładnia literalna (językowa). 
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w uzasadnieniu Wyroku NSA, II FSK 1995/10 - " oddalając skargę, sąd administracyjny pierwszej instancji pominął zasadniczą dla oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji okoliczność, iż zakres przysporzenia limitującego wysokość osiągniętego przez skarżącą przychodu w rozumieniu art. 19 ust. 1 zdanie pierwsze u.p.d.o.f. w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy wyznaczyło orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi z dnia 21 czerwca 2005 r., sygn. akt II Ns 655/02. Jak zaznaczono w uzasadnieniu zakwestionowanego wyroku, sprzedana nieruchomość "w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego stała się wyłączną własnością Skarżącej" (s. 5). Nie negując tego faktu, trzeba pamiętać, że ów sąd zobowiązał zarazem skarżącą do dokonania spłaty na rzecz byłego współmałżonka w ramach wyrównania udziałów w majątku wspólnym w kwocie 278.627.98 zł. Sprzedaż nabytego wraz z mężem na zasadach majątkowej wspólności ustawowej lokalu była zatem bezpośrednią konsekwencją przeprowadzonego przez sąd podziału majątku. Zakres przysporzenia majątkowego po stronie skarżącej był tym samym określony wspomnianym orzeczeniem, które powinno być wzięte pod uwagę przez organy podatkowe oraz sąd administracyjny, przeprowadzający kontrolę wydanych przez nie decyzji. Ma bowiem rację autor skargi kasacyjnej wskazując, że "aby opodatkowanie PDOF miało miejsce, musi być obecny element przysporzenia odnoszący się do majątku podatnika" (s. 5). Odwołanie się przez niego do konstrukcji umowy komisu i umowy powierniczej miało na celu – w przekonaniu Sądu – ukazanie analogii pomiędzy rozpatrywanym przypadkiem i sytuacją uzyskania przychodu ze sprzedaży powierniczej. Z przywołanych w skardze kasacyjnej orzeczeń sądów administracyjnych należy wnosić, że uzyskany w wyniku wykonania takiej umowy przychód nie stanowi przysporzenia po stronie zleceniobiorcy-powiernika (s. 5 – 6). Z uwagami tymi ściśle korespondują spostrzeżenia doktryny dotyczące pojęcia przychodu w rozumieniu art. 10 u.p.d.o.f. Jak podnosi bowiem J. Małecki, od dnia 1 stycznia 2001 r. nastąpiło rozszerzenie treści art. 10 ust. 1 pkt 7 i 8 wymienionej ustawy w ten sposób, że źródłem przychodów uczyniono odpłatne zbycie, a nie sprzedaż i zamianę, jak było poprzednio. Odpłatne zbycie to – jak podkreśla autor – "przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową" (A. Gomułowicz, J. Małecki: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, ABC 2003, teza 18 – el/LEX). Jakiekolwiek próby określenia wysokości (rozmiaru) przychodu nie mogą – w świetle tej wypowiedzi – abstrahować od kategorii korzyści majątkowej uzyskanej przez podatnika w rezultacie odpłatnego zbycia. Płynie z tego wniosek, że wynikający z prawomocnego orzeczenia sądowego zakres przysporzenia (korzyści majątkowej) osoby zbywającej lokal mieszkalny będący odrębną nieruchomością wyznacza wielkość jego przychodu, o którym stanowi art. 19 ust. 1 zdanie pierwsze u.p.d.o.f.
 Trudno przy tym nie zauważyć braku logiki konstatacji sądu administracyjnego pierwszej instancji zamieszczonej na s. 5 uzasadnienia zapadłego wyroku: "Podatnik mógł się uwolnić od opodatkowania składając w tym samym terminie oświadczenie, że uzyskany ze sprzedaży dochód wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f.". Rzecz w tym, iż złożył on takie oświadczenie, jednakże tylko w swoim imieniu i na własny rachunek, uwzględniając wiążące go orzeczenie sądowe. Wbrew dywagacjom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prawidłowe zastosowanie przepisów art. 11, art. 19 i art. 28 u.p.d.o.f. nie wymagało bynajmniej posłużenia się wykładnią celowościową lub systemową, a jedynie ustalenia, jaki był zakres przysporzenia (korzyści majątkowej) po stronie podatnika, wynikającego ze sprzedaży nieruchomości w celu wykonania prawomocnego orzeczenia sądowego. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie pozwalało określić wysokość jego przychodu, a w konsekwencji – podstawy opodatkowania w formie zryczałtowanej. Naczelny Sąd Administracyjny podziela natomiast w całej rozciągłości pogląd sądu administracyjnego pierwszej instancji co do "jasności treści" wymienionych uprzednio przepisów ustawy (s. 6 uzasadnienia zaskarżonego wyroku), która jednak – jak się okazuje – nie jest przeszkodą dla przeprowadzenia błędnej oceny jego zastosowania przez organy podatkowe." 

wtorek, 9 października 2012

Prawo bilansowe a podatkowe w oczach organów podatkowych.

W niedawnym wyroku NSA sygnatura I FSK 2406/11 wskazano, że prawo podatkowe ma pierwszeństwo w interpretacji zdarzenia prawno-podatkowego nad normami prawa bilansowego.

 Niestety organy podatkowe z jednej strony odmawiają prawa do uznania rezerw  za koszt podatkowy (w momencie ich tworzenia utworzonych zgodnie z prawem bilansowym)   a z drugiej uporczywie obstają za ujęciem kosztach uzyskania przychodu remontów (rozliczanych w czasie zgodnie z prawem bilansowym) dopiero w terminach tych naliczeń. Właśnie taka sprawa stanęła na wokandzie NSA 20 lipca 2012 gdzie w uzasadnieniu " Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela również stanowiska Ministra finansów, odnośnie rozumienia użytego w art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. sformułowania "dzień poniesienia kosztu". Stosownie do unormowania art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p., zarzut naruszenia której to regulacji strona podniosła w skardze kasacyjnej, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 W ocenie rozpatrującego sprawę składu orzekającego NSA, z przywołanego przepisu żadną miarą nie wynika, że momentem poniesienia kosztu jest – jak postrzega to organ interpretacyjny - dzień ujęcia go w księgach jako kosztu, tj. dzień uznania za taki koszt z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości. Na wniosek taki nie może naprowadzać też treść art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. (Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu [straty], podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m).
Wypada zgodzić się z tezą zaprezentowaną m.in. w wyroku NSA z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1091/10, że pogląd jakoby w świetle art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p., koszt należało rozpoznać w oparciu o uregulowania wynikające z ustawy o rachunkowości, nie wynika z unormowania ukształtowanego przepisem art. 15 ust. 4d tej ustawy. Okoliczność, że w ostatnim z wymienionych przepisów posłużono się zwrotem "[...] uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych [...]", a nie określeniem "[...] uważa się dzień, na który ujęto jako koszt w księgach rachunkowych [...]" potwierdza zasadność przyjętego przez sąd administracyjny pierwszej instancji rozumowania, obalając tym samym podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty. Skoro tak, należy uznać, że faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Uznanie za zasadne racji prezentowanych w skardze kasacyjnej byłoby równoznaczne z aprobatą stanowiska, że o jednym z najistotniejszych elementów konstrukcyjnych podatku dochodowego decydowałby akt prawny, który nie mieści się w systemie prawa podatkowego, a nie ustawa podatkowa." 


 Czyli jeśli macie do czynienia z przypadkiem kiedy opierając się, choć na karkołomnej konstrukcji myślowej, dochodzicie do wniosku, że w ocenie organu podatkowego można doprowadzić do opodatkowania zdarzenia lub wcześniejszego określenia momentu powstania przychodu, piszcie wnioski interpretacyjne i brońcie swych racji przed sądami na tym etapie. Bo obrona po postępowaniu podatkowym może być zdecydowanie bardziej stresująca i kosztowna.

wyrok NSA sygnatura I FSK 2406/11poniedziałek, 8 października 2012

'Kiedy pieniądz umiera'. Karmienie finansowej bestii

Nie tylko podatkami żyjemy, warto zwrócić uwagę na przemyślenia pana  Piotra Kuczyńskiego, snującego niezbyt optymistyczne wizje przyszłości.

  Po przeczytaniu tego artykułu ze zdumieniem stwierdziłem, że ktoś zaczyna nazywać moje obawy. Ciągle nie potrafię zrozumieć świata w którym deficyt jest wskaźnikiem ekonomicznym a Banki Centralne w relatywnie swobodny sposób zwiększają ilość pieniądza na rynku. Niestety inflacja to tylko objaw choroby, lecz jej przyczyna leży w ????? Zaufaniu, ????? Wiarygodności ????? Relacjach ?????
'Kiedy pieniądz umiera'. Karmienie finansowej bestii

piątek, 5 października 2012

Kara umowna może być kosztem uzyskania przychodów - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Czy sądy administracyjne pomogą zracjonalizować postrzeganie rzeczywistości gospodarczej przez organy podatkowe? 

  Wydaje się, że na tak postawione pytanie można udzielić zarówno odpowiedzi twierdzącej jak i znaleźć przypadki kiedy to w uzasadnieniach wyroków znajdujemy wsteczne poglądy na temat racjonalności działań gospodarczych podatnika.
 Istotnym w mojej opinii jest kto znajduje się po drugiej stronie sporu, czy sfrustrowany podatnik czy też machina prawnicza reprezentująca taki podmiot jak w tym przypadku czyli PKN Orlen. Choć wydawałoby się ugruntowane orzecznictwo dopuszczało uwzględnienie kar umownych (poza pewnymi przypadkami) w kosztach uzyskania przychodu to jak widać interpretacje często są ukierunkowane na zwiększenie dochodów budżetowych bez względu na takie czynniki jak poczucie pewności, stabilności i przewidywalności prawa.
 Już uzasadnienie wyroku w I instancji powinno wyjaśnić wątpliwość Ministra Finansów " W przedmiocie zasadności zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na koszty postępowania arbitrażowego stwierdzić należy, iż koszty procesu ponoszone przez podatnika na obronę przed skierowanym przeciwko niemu roszczeniem kontrahenta są kosztem uzyskania przychodów, jeżeli związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia ocena zasadności kierowanych przeciwko podatnikowi roszczeń. Ponoszenie wydatków na koszty postępowania czy to sądowego, czy arbitrażowego, jest jednym z elementów dbałości o funkcjonowanie przedsiębiorstwa, która w przypadku braku kompromisu z kontrahentem z reguły wymaga wdania się z nim w spór.
 Skarżąca we wniosku nie stwierdziła wprost, że to A. skierowała sprawę do Trybunału Arbitrażowego w P.. Jednakże również w przypadku, gdyby to ona zainicjowała postępowanie arbitrażowe, jego koszty należałoby uznać za koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa zaliczane do kosztów podatkowych.
 Sąd zauważa, że w art. 16 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.p. ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań. Wyłączenia takiego nie przewidział natomiast w odniesieniu do kosztów związanych z procesem dotyczącym niewykonania zobowiązania."

Niestety dopięcie budżetu wydaje się ciągle priorytetem, lecz czy kreowanie atmosfery zagrożenia i braku pewności sprzyja rozwojowi gospodarczemu tworzeniu własnych inicjatyw gospodarczych a jednocześnie nowych źródeł przychodów budżetowych i obniżenia wydatków z tegoż ??????
II FSK 2597/11 - Wyrok NSA
Kara umowna może być kosztem uzyskania przychodów - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

czwartek, 4 października 2012

Inwestycji w obcych środkach trwałych tylko wtedy kiedy obcy środek trwały spełnia definicję ustawową.

Post z cyklu co się dzieje w mojej kancelarii. 

Nakłady poniesione na doprowadzenie obcego środka trwałego w budowie do stanu pozwalającego na uznanie go za kompletny i zdatny do użytku, nie podlegają amortyzacji.


 Co istotne, nie jest to szczególne zmartwienie dla ponoszącego te nakłady. Ponieważ zgodnie z poglądem który zaprezentowałem we wniosku interpretacyjnym, a który został podzielony przez Izbę Skarbową w Katowicach w ocenie prawnej interpretacji IBPBI/1/415-296/12/AB " Z tak przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie będzie realizowała inwestycji we własnym imieniu (nie posiada żadnego tytułu prawnego do gruntu, uprawniającego ją do wybudowania na nim budynku lub budowli). W istocie inwestycję realizują właściciele gruntu, a Spółka będzie ponosić nakłady na zakończenie budowy budynku. Tym samym przedmiotowych nakładów nie można zakwalifikować, jako poniesionych na wybudowanie budynku na cudzym gruncie. Nakłady te nie spełniają również przesłanek umożliwiających zakwalifikowanie ich do inwestycji w obcym środku trwałym, bowiem nie zostaną poniesione na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środka trwałego używanego w prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
 Mając na względzie cyt. wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nakłady poniesione przez Spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na częściowe sfinansowanie wskazanej we wniosku inwestycji należy traktować jako pośrednie koszty uzyskania przychodów. Zostały one bowiem poniesione w celu zagwarantowania w przyszłości możliwości wynajmu budynku biurowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Spółkę jawną działalności gospodarczej.
 We wniosku wskazano, iż Spółka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a koszty potrącane są zgodnie z tzw. zasadą memoriałową.

 Wobec powyższego, wskazany we wniosku wydatek (nakłady na ukończenie budynku) rozliczany w ramach czynszu z tytułu umowy najmu wskazanej we wniosku nieruchomości, zawartej na okres 11 lat, na podstawie art. 22 ust. 5c ww. ustawy, będzie stanowił koszt pośrednio związany z przychodami Spółki jawnej i będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w terminach wymagalności czynszu, określonych w zawartej umowie najmu, tj. w okresach miesięcznych przez okres 11 lat. " Co w konsekwencji powoduje jednak rozliczenie tych nakładów w czasie. Powstaje pytanie czy znajdzie akceptację stanowisko w którym spółka rozlicza koszty zgodnie z zasadą kasową, a nakłady w takim przypadku zgodnie z powyższą argumentacją winne być rozliczne w kosztach okresu w którym zostały poniesione? Sam jestem ciekaw.


środa, 3 października 2012

Kiedy przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Kiedy przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

 Bodaj najczęściej podnoszonym zarzutem w przypadku opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest fakt, że nie można jej wykorzystywać do tej działalności ze względów technicznych. Niestety wbrew temu co sugeruje brzmienie tego przepisu to orzecznictwo w tym zakresie jest stosunkowo jednolite i bardzo restrykcyjne. 
  Przykładowo  w uzasadnieniu  III SA/Po 207/12 - Wyrok WSA w Poznaniu skład orzekający wyjaśnił " Natomiast względy techniczne, o których mowa w art. 1 a) ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., uniemożliwiające wykorzystywanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, powinny mieć charakter przeszkód obiektywnych, to znaczy nie mogą one być determinowane wolą podatnika, lecz okolicznościami zewnętrznymi (wyroki NSA: z 16 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 301/05 i z 9 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1354/07), do których nie można jednak zaliczyć przeszkód o charakterze sezonowym lub technologicznym (wyrok NSA z 12 lipca 2007 r., sygn. akt II FSK 744/06). Takie wady fizyczne budynków, które uniemożliwiają ich eksploatację i zostały stwierdzone orzeczeniami organów nadzoru budowlanego o wyłączeniu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny, mogą być uznane za "względy techniczne" uniemożliwiające ich wykorzystywanie do prowadzenia działalności gospodarczej (wyroki NSA: z 16 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 301/05, z 9 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1354/07 oraz z 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 47/08). Okoliczność, czy w określonej sprawie owe "względy techniczne" zaistniały, powinna być wyjaśniona w toku postępowania podatkowego (wyrok NSA z 12 lipca 2007 r., sygn. akt II FSK 744/06 i z 22 czerwca 2007 r., sygn. akt II FSK 773/06); w tym ostatnim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny dodatkowo zauważył, że do przyczyn uniemożliwiających wykorzystywanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej nie można zaliczyć przyczyn technologicznych, ekonomicznych czy finansowych i że to na przedsiębiorcy, domagającym się zastosowania względniejszej stawki opodatkowania ciąży obowiązek wykazania, iż "względy techniczne", wykluczające przedmiot opodatkowania z działalności gospodarczej, rzeczywiście zachodzą.
Okoliczność, czy w sprawie zachodzą "względy techniczne", o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może być dowodzona wszelkimi środkami dowodowymi. Do środków tych niewątpliwie należą zarówno orzeczenia organów nadzoru budowlanego, jak i opinie specjalistów (biegłych) z zakresu budownictwa."
Co istotne ta definicja w przekroju orzecznictwa jest stosunkowo liberalna. W innych wyrokach znajdujemy sentencje , że tylko fizyczne lub konstrukcyjne wady budynku, budowli czy gruntu mogą uniemożliwiać wykorzystanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej


wtorek, 2 października 2012

Aby skorzystać z odliczenia VAT, trzeba odtworzyć dokumentację - GazetaPodatkowa.pl

Wielu podatnikom wydaje się, że aby uniknąć konsekwencji nierzetelnego dokumentowania działalności gospodarczej wystarczy powołać się np. na kradzież dokumentów, nic bardziej błędnego.

Warto zapoznać się z wyrokiem NSA syg. I FSK 1042/11 w którego uzasadnieniu, skład sędziowski nadmienia "Przede wszystkim jednak należy zwrócić uwagę, że dopiero po wszczęciu kontroli podatkowej skarżący podjął działania mające na celu odtworzenie zaginionej dokumentacji podatkowej (informację o tym zawarto w piśmie z dnia 18 lutego 2009 r.), wskazując następnie na trudności w tym zakresie (zmiana siedziby przez kontrahentów, zaprzestanie działalności, etc.). Tymczasem dokumentacja ta została skradziona ponad dwa lata przed wszczęciem kontroli podatkowej (dnia 4 listopada 2006 r., podczas gdy kontrolę wszczęto w dniu 16 lutego 2009 r.). Trudno więc przyjąć, że podatnik dochował należytej staranności w uzyskaniu duplikatów utraconych faktur. Mając bowiem na względzie treść art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, statuującego obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także ww. przepisów ustawy o VAT z 1993 r. i rozporządzenia wykonawczego do niej, określających warunki odliczenia podatku naliczonego, stwierdzić należy, że skarżący - będący przecież przedsiębiorcą, tj. działający profesjonalnie w obrocie gospodarczym - powinien był zadbać o odtworzenie utraconej dokumentacji niezwłocznie po jej kradzieży.
   W konkluzji tej części rozważań należy zatem podkreślić, że podatnik nie może wymagać od organów podatkowych, aby ponosiły skutki jego własnych zaniedbań w zakresie gromadzenia dokumentacji podatkowej pozwalającej na właściwe rozliczenie podatku od towarów i usług. Nie sposób zarzucać, że nie przeprowadziły one postępowania dowodowego w pełnym zakresie w sytuacji, gdy braki ww. dokumentacji wiązały się z opieszałością podatnika w staraniach mających na celu jej rekonstrukcję. "
 

Co prowadzi do jedynie słusznej konkluzji, że w naszym interesie jest właściwe zabezpieczenie dokumentacji a wszelkie straty należy jak najszybciej odtworzyć.
 
Aby skorzystać z odliczenia VAT, trzeba odtworzyć dokumentację - GazetaPodatkowa.pl

poniedziałek, 1 października 2012

Firmowy lunch jest różnie oceniany przez NSA - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Temat kosztów reprezentacyjnych jest przykładem na sposób interpretacji prawa podatkowego w Polsce.

 Nawet najbardziej gorąca dyskusja, wywołana różnymi wyrokami (czy też ich uzasadnieniami), nie jest dostatecznym powodem do podjęcia działań legislacyjnych próbujących eliminować (minimalizować) element niepewności z życia i planowania gospodarczego. 
Prześledźmy uzasadnienie wyroków NSA wydanych w odstępie 10 dni w tym samym temacie:
- odrzucający skargę Dyrektora Izby Skarbowej na  rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji  II FSK 2200/10 - Wyrok NSANaczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym przedmiotową sprawę, stwierdza, że reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej, wskazanej w pkt. 13 niniejszego uzasadnienia. Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Transponując tę definicję na potrzeby prawa podatkowego reprezentacją będą wszelkie wydatki, które w sposób ponadstandardowy kreują pozytywny wizerunek firmy, w tym wobec innych podmiotów, z którymi współpracuje. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego.
 Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania można sformułować następujące wnioski:
- brak jest w przepisach prawa podatkowego definicji pojęcia "reprezentacji" użytego w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f.,
- nie zawsze wydatek na zakup usług gastronomicznych, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych będzie uznawany za wydatek na cele reprezentacji,
- możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów tej kategorii wydatków uzależniony jest od spełnienia celów wskazanych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., lub art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., czyli muszą one być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
- wydatki nie mogą odbiegać od standardów przyjętych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej,
- o zaliczeniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decydować będzie konkretny stan faktyczny sprawy.
 Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw. Wykładnia art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., zaproponowana przez autora skargi kasacyjnej, wskazująca, że sam fakt wydatkowania środków na zakup usług gastronomicznych w restauracji, a priori pozbawia możliwości zaliczenia ich w ciężar kosztów uzyskania, jest błędna. Powołany przepis nie zawiera bowiem tego rodzaju warunku.

- odrzucający skargę podatnika na  rozstrzygnięcie zapadłe w I instancji II FSK 2438/10 - Wyrok NSA "Przy interpretacji art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f. nie ma zatem prawnego znaczenia to słownikowe rozumienie reprezentacji, które odwołuje się do okazałości, wystawności, związanych z pozycją społeczną czy materialną podatnika.

W przeciwieństwie do definicji ustawowych, tworzonych na potrzeby konkretnego aktu prawnego, definicje słownikowe nie mogą być uznawane za pełne, wyczerpujące oraz kompletne określenie znaczenia określonego pojęcia Z istoty swej bowiem są syntetycznym opisem danej rzeczy, zdarzenia, czy też zjawiska, ujmującym zwykle ich najczęściej spotykaną, typową formę. W zależności zaś od twórcy słownika, opis określonego pojęcia może przypisywać mu i akcentować różne cechy (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 3528/06, LEX nr 232849).

Przedstawiony pogląd odpowiada treści art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., z którego wprost wynika, że ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów co do zasady koszt reprezentacji, zatem także takiej, która nie jest okazała, wystawna, nie wiąże się z manifestowaniem w sposób szczególny pozycji społecznej i materialnej podatnika."

 Oczywiście nie wolno zapomnieć o już przywołanych w poprzednich postach wątkach interpretacyjnych w tym zakresie - wpis z 29-sierpnia 2012
Firmowy lunch jest różnie oceniany przez NSA - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 

piątek, 28 września 2012

Najem lokalu i usługi dodatkowe mogą być opodatkowane razem - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy co prawda najmu i usług dodatkowych, ale tak naprawdę wskazuje jak istotne znaczenie mają zapisy umowne pomiędzy stronami każdego kontraktu.

Za uzasadnieniem wyroku "Wykładni dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy dokonywać w ten sposób, że najem nieruchomości i związane z tym najmem świadczenia usług, takie jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym mogą stanowić jedno świadczenie z punktu widzenia podatku od wartości dodanej. W tym względzie przyznana wynajmującemu w umowie najmu możliwość rozwiązania tej umowy w przypadku gdy najemca nie uiszcza dodatkowych opłat za najem stanowi wskazówkę przemawiającą na rzecz występowania jednego świadczenia, chociaż nie jest w sposób bezwzględny elementem rozstrzygającym przy dokonywaniu oceny zaistnienia takiego świadczenia. Natomiast okoliczność, że świadczenia usług takie jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym mogą być co do zasady wykonane przez osobę trzecią nie pozwala przyjąć, że świadczenia te nie mogą stanowić w okolicznościach tego postępowania jednego świadczenia. Do sądu krajowego należy ustalenie, czy w świetle wskazówek dotyczących wykładni udzielonych przez Trybunał w niniejszym wyroku oraz uwzględniając szczególne okoliczności rzeczonej sprawy omawiane transakcje są to tego stopnia ze sobą powiązane, że należy je uznać za stanowiące jedno świadczenie w postaci najmu nieruchomości." tak naprawdę dla uznania czy mamy do czynienia z jednym świadczenie czy wieloma należy rozstrzygać na podstawie tego jak umówiły się strony. Czyli przed podpisaniem czy w trakcie przygotowania umowy należy przeanalizować jej skutki w kontekście podatkowy.

 
Najem lokalu i usługi dodatkowe mogą być opodatkowane razem - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse.

czwartek, 27 września 2012

Dochody z pracy dziecka trzeba wykazać na osobnym zeznaniu podatkowym - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Już na horyzoncie koniec roku, warto wstępnie zapoznać się ze swoim prawami i obowiązkami wynikającymi z rozliczenia PIT za 2012.

Warto w tym miejscu podkreślić, że informacje o zmianach w PIT którymi jesteśmy atakowani z tytułów prasowych, są w trakcie uchwalania i będą dotyczyły dochodów uzyskanych w 2013 roku.
Regulacja która istnieje w ustawie PIT bodaj od początku, to ta która nakazuje aby co do zasady dochody małoletnich dzieci doliczyć do dochodów rodziców. Za wyjątkiem, między innymi dochody dziecka z pracy, które należy rozumieć szeroko.  Będzie to zatem nie tylko pensja wypłacana na podstawie stosunku pracy, ale także wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych, np. zlecenia czy o dzieło, a także staży czy praktyk uczniowskich. Te dochody należy rozliczyć osobno na PIT 37 dziecka. W mojej opinii to korzystne rozwiązanie bo uruchamia kolejną kwotę wolną.
Dochody z pracy dziecka trzeba wykazać na osobnym zeznaniu podatkowym - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

środa, 26 września 2012

NIP zlikwidowany, ale wciąż obowiązuje. Przedsiębiorcy nie wystarczy PESEL - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Na kanwie tego wyroku warto przypomnieć o tej, wydałoby się kosmetycznej zmianie acz w konsekwencjach chyba jednak ustrojowej , polegającej na rozróżnieniu podatników na dwie kategorie.

 Jak większość z Was pewnie wie od początku roku PESEL jest identyfikatorem podatkowym w przypadku podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. W pozostałych przypadkach posługujemy się NIPem jako identyfikatorem podatkowym. Co to oznacza - między innymi to, że klientom podającym PESEL jako identyfikator podatkowy należy wystawić paragon, nawet kiedy proszą o fakturę czy rachunek. Co jeszcze pokaże praktyka tego nie wiemy. Choć z pewnością już dziś pomaga rozpoznać pracodawcom pracowników mających na boku mały interes. Czy nie jest to przypadkiem ingerencja w nasze dane osobowe, ujawniająca informacje których nie wszystkim mamy obowiązek podawać ??

Wyrok WSA w Rzeszowie sygn. I SA/Rz 624/12
NIP zlikwidowany, ale wciąż obowiązuje. Przedsiębiorcy nie wystarczy PESEL - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 25 września 2012

Sprzedaż nieruchomości: PCC od średniej ceny mieszkań we wszystkich dzielnicach - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Wartość rynkowa zdefiniowana w ustawach podatkowych stanowi de facto główny element podważający ceny transakcji będące podstawą opodatkowania. 

Sprawa dotyczy co prawda PCC  ale definicje wartości rynkowej znajdziemy również w innych ustawach podatkowych. Ta w ustawie o podatku od czynności prawnych brzmi następująco: "wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów" i jest reprezentatywna dla pozostałych ustaw podatkowych.  Wyrok zapadł jednak przy założeniu stosowania przepisu z dnia sprzedaży, który brzmiał wtedy "wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia " Dlatego warto zapoznać się z tezą NSA uszczegóławiając interpretację tej definicji argumentując za skarżącym " że Kraków podzielony jest na wiele dzielnic, więcej niż cztery. Tym samym organ nieprawidłowo zaakceptował wycenę biegłego, która nie odzwierciedlała średniej ceny nieruchomości w Krakowie. Zdaniem sądu dla obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży nieruchomości organy podatkowe powinny brać pod uwagę przeciętne ceny stosowane w danej miejscowości, a jeśli ta podzielona jest na wiele dzielnic, to badaniu powinny podlegać wszystkie rejony miasta, a nie tylko wybrane dzielnice. " 
Osobiście obawiam się, że organy podatkowe będą selektywnie stosowały to stanowisko NSA . W mojej opinii dzisiejsza definicja wskazuje że, określając wartość rynkową należy jednak dążyć do jak najwierniejszego odzwierciedlenia faktycznej przeciętnej wartości transakcyjnej w  danych realiach. W których lokalizacja w ramach danej miejscowości ma kapitalne znaczenie. Zaś podejście zgodne ze starą definicją preferuje sprzedających lokale w centrach miast a krzywdzi tych z dzielnic zaniedbanych.

Sprzedaż nieruchomości: PCC od średniej ceny mieszkań we wszystkich dzielnicach - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Wyrok NSA z 5 września 2012 r., sygn. akt II FSK 2377/10

poniedziałek, 24 września 2012

Uprawnienia doradcy podatkowego można zdobywać cały rok - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Skąd się biorą doradcy podatkowi i do czego się ich  używa?

 Zawód doradcy podatkowego został powołany do życia  w roku 1996 ustawą o doradztwie podatkowym. Pierwsze wpisy na listę doradców pojawiły się w maju 1997r. lecz dopiero w 2002 roku miał miejsce pierwszy zjazd KIDP i wydaje się, że tą datę należy traktować jako początek tworzenia struktur Izby Doradców Podatkowych. Czyli patrząc na rys historyczny to bardzo młody zawód. Jeszcze świeższy jest sposób uzyskiwania wpisu drogą egzaminu bowiem w pierwszych latach wpisów dokonywano w oparciu o art. 85 ww ustawy. Dziś obowiązujące warunki uzyskania wpisu to dwustopniowy egzamin państwowy, praktyka i spełnienie warunków ogólnych (wyższe wykształcenie itp.) Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Więcej na ten temat na stronie KIDP.  Bardzo istotne jest to , że być może uważasz za slogan "stałe podnoszenie kwalifikacji", ale jest to niejako wpisane w sens tego zawodu. Gdyż nie wystarczy nadążać za zmianami prawa ale też należy być na bieżąco ze zmianami interpretacji tego prawa bo w przeciwnym wypadku może nie wystarczyć kwot z ubezpieczenia OC.
Uprawnienia doradcy podatkowego można zdobywać cały rok - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

piątek, 21 września 2012

Czynności menedżera – kiedy podlegają VAT | rp.pl

Fakt, że jakieś czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wielokrotnie przyjmowany jest jako okoliczność korzystna.

 
Natomiast brak jednoznaczności przepisów może napawać obawą co do konsekwencji podejmowanych działań. W tym przypadku styk przepisów podatku od towarów i usług, powołujących się w definicji działalności gospodarczej między innymi na art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych. Który właśnie, przez brzmienie art. 13 pkt 9, wyłącza kontrakt menedżerski z działalności gospodarczej w pojęciu podatku dochodowego.  Ale dopiero zapisy umowne  tego kontraktu mogą lecz nie muszą spełnić przesłanki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT pozwalające na stwierdzenie, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą w pojęciu ustawy o VAT.
Do tych przesłanek należy łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:
    - wykonywania tych czynności,
    - wynagrodzenia,
    - oraz odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Jeśli jeszcze to rozumiesz, nie jest Ci potrzebny doradca podatkowy, tylko dużo czasu.
Czynności menedżera – kiedy podlegają VAT | rp.pl