czwartek, 28 lutego 2013

Zwrot podatku z Holandii trzeba rozliczyć w PIT

Zwrot podatku z zagranicy wywołuje zazwyczaj skutki w rozliczeniach podatkowych za rok w którym ten zwrot uzyskaliśmy.


Bardzo popularne są serwisy oferujące pomoc w zwrocie podatku pobranego przez płatników od naszych wynagrodzeń z pracy np. w Holandii. Oczywiście odzyskanie podatku zawsze jest mile widziane, ale trzeba znać konsekwencje tego zdarzenia.
Polska w swych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje dwie metody:
  1) metodą wyłączenia z progresją, oraz
  2) metodą proporcjonalnego odliczenia.
Nie wnikając w znaczenie tych rozwiązań, należy każdorazowo sprawdzić jaka jest stosowana dla naszych  przychodów uzyskanych w danym kraju.
Holandia należy do państw gdzie zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek od przychodów z pracy podlega rozliczeniu metodą proporcjonalnego odliczenia. Dlatego gdy polski rezydent uzyskał dochód opodatkowany w Holandii, to w Polsce zapobiega się podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu poprzez odliczenie od polskiego podatku, obliczonego od całości dochodów tej osoby, podatku zapłaconego w Holandii, który proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w tym państwie. Ponadto koryguje się to poprzez zastosowanie tak zwanej "ulgi abolicyjnej"
 Jednak jak twierdzi Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13146/13) zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
 Z powyższego przepisu wynika obowiązek dla polskiego podatnika, który otrzymał zwrot podatku zapłaconego za granicą, który został wcześniej odliczony od polskiego podatku dochodowego, uwzględnienia tego zwrotu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymał zwrot, poprzez doliczenie kwoty zwróconego podatku do podatku dochodowego w danym roku podatkowym. 
Z tym poglądem można się zgadać lub nie ale niewątpliwie należy  go uwzględniać jako oficjalne stanowisko organów podatkowych w tej sprawie.

Zwrot podatku z Holandii trzeba rozliczyć w PIT - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Odpowiedź Ministersta Finansów na interpelację poselską (nr 13146/13) 

wtorek, 26 lutego 2013

Wyższe diety, niższy podatek - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

 Od 01-03-2013 wchodzi w życie nowe rozporządzenie M.P. i P. S.  w sprawie należności przysługujących z tytułu podróży służbowej

  Co istotne nowe rozporządzenie scala dwa uprzednie odnoszące się do podróży służbowej w kraju i  zagranicą.
  Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wzrost – niezmienianej już od 6 lat - stawki diet za podróże służbowe . W przypadku podróży krajowych stawka wzrasta z 23 zł do 30 zł za dobę. Ponadto za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, limit maksymalny w wysokości, na dzień dzisiejszy 600 zł, jest rozwiązaniem nowym.
  Głębsza analiza zmian nastąpi pewnie wraz z bieżącym stosowaniem tych przepisów.
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Wyższe diety, niższy podatek - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

czwartek, 21 lutego 2013

Dane adresowe na fakturze - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w pojęciu ustawy o podatku od towarów i usług) winna na fakturze zamieszczać swoje imię, nazwisko,  adres - tu powstaje pytanie jaki to ma być adres?.


W świetle wyjaśnień Ministra Finansów podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym (dziś w wniosku do CEIDG) oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejsce adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku gdy podatnik nie wskaże w zgłoszeniu identyfikacji podatkowej adresu głównego miejsca prowadzenia działalności, powinien podawać w fakturze adres zamieszkania). Jednocześnie nie ma przeszkód, aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że nie zakłóca to czytelności faktury.
  Przedstawiając powyższe, należy w związku z pytaniem pana posła wskazać, że nigdzie w przepisach dotyczących VAT, w tym określających elementy faktury VAT czy formularzach deklaracji VAT, nie został zawarty wymóg podawania adresu zameldowania, w rezultacie ewentualny brak obowiązku meldunkowego nie przeszkodzi w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług.
 Czyli jeśli we wpisie w CEIDG mamy zamieszczony adres miejsca prowadzenia działalności to jest to wystarczające aby ten adres był umieszczany na fakturze. Ważne aby zawierała ona nasze Imię i Nazwisko. Wszak do obligatoryjnych danych zamieszczanych w fakturze należą m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia fakturowego).

Odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 12721/2012
Dane adresowe na fakturze - GazetaPodatkowa.pl - GOFIN Wydawnictwo Podatkowe

poniedziałek, 18 lutego 2013

Wybór zaliczek kwartalnych do 20 lutego

Do dnia 20 lutego roku podatkowego możemy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczki kwartalne zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku od towarów i usług może znacząco ułatwić rozliczenia wynikające z konieczności dokonania korekt z tytułu niezapłaconych zobowiązań. Dlatego termin 20 lutego jest istotny bo po jego upływie następną szansę na to rozwiązanie w podatku dochodowym uzyskamy w roku 2014.
Obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów po 30 dniach od upływu terminu płatności, w razie jej braku, wymaga bieżącego kontrolowania stanu zadłużenia. Zaś w przypadku kiedy wyliczmy zaliczki kwartalnie co prawda obowiązek korekty teoretycznie nie zniknie ale nie wywoła żadnych skutków podatkowych. Czyli zamiast 12  weryfikacji robimy tylko 4 - chyba warto. Przepisy w tym linku 20 lutego wybór zaliczek kwartalnych

Koszty 2013 - brak zapłaty to korekta kosztów w PIT i CIT

piątek, 15 lutego 2013

Skarbówka nie przyjmuje wymówek handlowców | rp.pl

 Kasy fiskalne to narzędzie do kontroli obrotu przedsiębiorców, dlatego każda  sprzedaż na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej musi znaleźć swoje odbicie w  wystawionej na niej paragonie.

 
 Każda osoba, która sprzeda towar lub usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu, a ma taki obowiązek, popełnia czyn zabroniony. W razie zakwalifikowania go jako czyn „mniejszej wagi", sprawca odpowiada za wykroczenie skarbowe. W tej sytuacji może otrzymać mandat do 3,2 tys. zł. Mandat może zostać nałożony wówczas, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości.
 Niestety istnieje także i gorsza sytuacja kiedy organy podatkowe na tej podstawie dojdą do wniosku, że mają do czynienie z świadomym oszustwem podatkowym, powodującym stałe obniżenie przychodów w podatku dochodowym i obrotu w podatku od towarów i usług. W takim przypadku bardziej zaangażowani inspektorzy kontroli mogą dożyć do szacowania  przychodów, a oparcie do takiego działania może jej dać dodatkowo wielkość marży (np. sytuacja kiedy zakupy towarów są nie mniejsze od wartości sprzedaży). Konsekwencje takiej interpretacji mogą być znacznie bardziej bolesne od samego mandatu.

Wpływy podatkowe: Ponad 20 mld złotych mniej, niż planowano
Skarbówka nie przyjmuje wymówek handlowców | rp.pl

poniedziałek, 11 lutego 2013

PIT: Ślub dziecka uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej - GP Podatki - Gazeta Prawna

 Akcja PIT 2012 - ulga prorodzinna - ślub dziecka nawet małoletniego powoduje utratę prawa do ulgi.

Zgodnie  z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12386/12)  zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie ust. 2 pkt 2 tego artykułu odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Reguła ta ma zastosowanie zarówno do dziecka małoletniego, w stosunku do którego podatnik w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, wymienionego w art. 6 ust. 4 i 3 ustawy, pozostającego na utrzymaniu rodzica (art. 27f ust. 6 ustawy).
Należy zauważyć, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność, której nie traci w razie unieważnienia małżeństwa. Z kolei stosownie do postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez zawarcie małżeństwa dochodzi do założenia rodziny będącej najmniejszą komórką społeczną. Każdy z małżonków jest obowiązany przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.
Interpelację poselską nr 12386
PIT: Ślub dziecka uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty