wtorek, 26 marca 2013

Powiększenie biustu i odsysanie tłuszczu dla urody są opodatkowane | rp.pl

 Czy operacje plastyczne należy opodatkować podatkiem od towarów i usług jako przykład interpretacji przepisów dyrektywy.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku o sygn. C-91/12 wskazał przede wszystkim na to, że  pojęcia „opieki medycznej” i „świadczenia opieki medycznej” obejmują świadczenia między innymi polegające na operacjach z zakresu chirurgii plastycznej i zabiegach estetycznych, jeżeli świadczenia te służą diagnozowaniu i leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia oraz ochronie, utrzymywaniu i przywracaniu dobrego stanu zdrowia pacjentów.
W mojej opinii oznacza to, że każde zdarzenie będące konsekwencją terapii (prowadzonej przez uprawniony podmiot) mającej na celu ochronę bądź zachowanie zdrowia (wydaje się, że również zdrowia psychicznego) wypełnia przesłankę zastosowania zwolnienia w podatku od towarów i usług .
Takie podejście Trybunału do zastosowania przesłanek do zwolnienia, wydaje być w opozycji do podejścia naszych Sądów Administracyjnych które w takich przypadkach orzekają opierając się na zapisach ustawy wykluczając jakiekolwiek interpretacje rozszerzające.
 Poniżej sentencja wyroku:
"Artykuł 132 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że:
–        pojęcia „opieki medycznej” i „świadczenia opieki medycznej” użyte, odpowiednio, w art. 132 ust. 1 lit. b) i art. 132 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy obejmują świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej, polegające na operacjach z zakresu chirurgii plastycznej i zabiegach estetycznych, jeżeli świadczenia te służą diagnozowaniu i leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia oraz ochronie, utrzymywaniu i przywracaniu dobrego stanu zdrowia osób;
–        samo subiektywne postrzeganie zabiegu estetycznego przez osobę, która się temu zabiegowi poddaje, nie jest rozstrzygające dla ustalenia, czy zabieg jest wykonywany w celu terapeutycznym;
–        okoliczność, że świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej wykonywane są przez osoby uprawnione do wykonywania zawodów medycznych lub że cel zabiegu określany jest przez takie osoby, ma wpływ na ustalenie, czy świadczenia te mieszczą się w zakresie znaczeniowym pojęć „opieka medyczna” i „świadczenie opieki medycznej” użytych, odpowiednio, w art. 132 ust. lit. b) i art. 132 ust. lit. c) dyrektywy;
–        ustalenie, czy świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej podlegają zwolnieniu z podatku od wartości dodanej na podstawie art. 132 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112 wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich wymagań zawartych w art. 132 ust. 1 lit. b) i c), a także innych stosownych przepisów tytułu IX, rozdział 1 i 2 tej dyrektywy, jak – w odniesieniu do zwolnienia ustanowionego w art. 132 ust. 1 lit. b) dyrektywy – przepisy jej art. 131, 133 i 134.
"
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-91/12)

Powiększenie biustu i odsysanie tłuszczu dla urody są opodatkowane | rp.pl

środa, 20 marca 2013

Podatnik VAT musi w deklaracji wykazać również zysk z najmu | rp.pl

Status podatnika czynnego podatku od towarów i usług w przypadku osoby fizycznej rozciąga się na wszelkie formy działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o tym podatku.

  Warto o tym pamiętać szczególnie kiedy jesteśmy przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, będącym czynnym podatnikiem VAT równocześnie wynajmujemy lokal użytkowy będący częścią majątku prywatnego. Usługi w zakresie wynajmowania lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu stawką podstawową zaś lokali mieszkalnych są zwolnione z opodatkowania. Konsekwencje podatkowe w przypadku lokali użytkowych chyba nie wymagają szczególnych wyjaśnień ale i najem lokali mieszkalnych wywołuje pewne skutki np. obowiązek wykazania ich w ewidencjach i deklaracjach.
  Oto część uzasadnienia interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPTPP4/443-769/12-2/UNR "Jeśli ktoś jest już podatnikiem podatku od towarów i usług, to wszystkie wykonywane czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania tym podatkiem, będą podlegały opodatkowaniu. Brak jest bowiem podstaw prawnych do uznania, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje w sposób wybiórczy, tzn. niektóre czynności objęte zakresem przedmiotowym realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług są opodatkowane, a niektóre nie. Dla przykładu charakter usług najmu wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ww. art. 15 ust. 2 ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to, czy przedmiot najmu lub dzierżawy stanowi własność prywatną.
Wskazać należy również, że w okolicznościach, w których właściciel majątku wykorzystuje go w sposób ciągły do celów zarobkowych przesądza o tym, iż majątek nie jest majątkiem prywatnym. Zatem, nie można uznać aby świadczenie usług najmu było czynnością z zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym."


Podatnik VAT musi w deklaracji wykazać również zysk z najmu | rp.pl

czwartek, 7 marca 2013

Sądy różnie rozliczają wynagrodzenie dla prawników z urzędu - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

Czy można mówić o "Państwie Prawa" kiedy administracja "trzeciej władzy" sama nie stosuje się do linii orzeczniczych obowiązującej w wyrokach właśnie tam zapadających .

 Spór polega określeniu do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować wynagrodzenie prawników wypłacane przez Sądy za tak zwane "urzędówki" czyli pomoc świadczoną z urzędu. Dominujące do tej pory przeświadczenie, że mamy do czynienia z działalnością wykonywaną osobiście zostało zaburzone wyrokami NSA który w rozstrzygnięciu z 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2300/10) uznał, że w przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu przez adwokata lub radcę prawnego sąd nie zleca (tak jak uważa fiskus) wykonania czynności ani w cywilistycznym rozumieniu zlecania, ani w formie nakazu czy polecenia. Podobne stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z 15 listopada 2012 r. (sygn. akt I Sa/Gl 374/12). 
 Nie zmieniło to jednak sposobu rozliczania takich usług przez administracje tychże Sądów. Wśród sądów administracyjnych podobnie jako płatnik działa WSA w Warszawie. Co ciekawe, ten sam sąd w indywidualnych sporach pełnomocników z fiskusem orzeka już inaczej – że wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu nie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Sędzia Małgorzata Jarecka, przewodnicząca wydziału informacji sądowej, przyznaje, że od pełnomocników działających z urzędu pobiera się zaliczkę na PIT.
 Czyż to nie jest kuriozum taki brak spójności wykładni z praktyką w tym samym Sądzie?

  Wyrok NSA z 29 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2300/10
 Wyrok WSA w Gliwicach z 15 listopada 2012 r. sygn. akt I Sa/Gl 374/12
 Sądy różnie rozliczają wynagrodzenie dla prawników z urzędu - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty

wtorek, 5 marca 2013

Zwolnienie z VAT dla towarów używanych narusza prawo - GP Podatki - Gazeta Prawna

Zwolnienie z tytułu sprzedaży towarów używanych w ustawie o podatku od towarów i usług znalazło swą wykładnię w wyroku NSA - I FSK 627/12.

 Co ważne wykładnia ta jest dość nieoczywista opierająca się na zapisach w dyrektywie dotyczących tego zwolnienia. "Sąd uzasadnił, że w kontekście unijnej dyrektywy 2006/112 zwolnienie od podatku ma zastosowanie w sytuacji, kiedy podatnik nabywa dany towar i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, czyli wtedy kiedy np. nabywa ten towar w celu prowadzenia działalności zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu."
 Czyli gdy towar nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług to nie spełnia warunku zwolnienia.
 Ciekawe w tej sprawie jest również to, że zarówno organy podatkowe jaki i WSA brak prawa do zwolnienia uzasadniały poprzez art. 43 ust. 2 ustawy - czyli tym, że towar nie był używanym przez ponad pół roku. Zaś NSA w tym zakresie "podkreślił, że art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 2 tej ustawy, odnosząc się do półrocznego używania towaru, narusza unijną dyrektywę. Przypomniał jednocześnie, że przepis ten zostanie zmieniony z początkiem 2014 r., ponieważ minister finansów dostrzegł już jego wadliwość. Od przyszłego roku zwolnienie od podatku nie będzie uzależnione od używania towaru, ale od tego, czy przy nabyciu lub wytworzeniu towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz czy wykorzystywał on ten towar dla działalności zwolnionej od VAT (np. do niektórych usług finansowych, kulturalnych, sprzedaży terenów niezabudowanych)."
 Brzmienie przepisów art. 43 ust 1. pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; i ust 2  Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.
 
Wyrok NSA - I FSK 627/12
Zwolnienie z VAT dla towarów używanych narusza prawo - GP Podatki - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty