piątek, 4 stycznia 2013

Podatki 2013: duże zmiany, głównie na niekorzyść dla podatników - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna

W podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu za rok 2013 nastąpi między innymi ograniczenie możliwości skorzystania z ulgi na korzystanie z internetu oraz zmiana warunków i kwot odliczanych od podatku w ramach ulgi na dzieci.

Najistotniejsze w tej informacji jest to, że dotyczy rozliczenia za rok 2013 i dopiero w analogicznym okresie 2014 zaczniemy o tym intensywnie myśleć. W rozliczeniu za rok 2012 te zmiany jeszcze nie będą obowiązywały.
Jakie to zmiany?
- Ulga internetowa - w rozliczeniu za rok 2013 będzie mogła być uwzględniona jedynie przez podatników którzy do tego roku nie korzystali z niej.
- Ulga na dzieci - została znacząco zmodyfikowana poprzez zmianę zapisów art. 27f. który w nowym brzmieniu wygląda następująco
"1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
  1) wykonywał władzę rodzicielską;2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

2. Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
  1) jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
   a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
   b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
  2) dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko;
  3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
   a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
   b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
   c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

2a. Za dochody, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

2b. Odliczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, przysługuje podatnikowi określonemu w ust. 1, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

2c. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  2) wstąpiło w związek małżeński.

2d. Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie uważa się:
  1) osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  2) osoby pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności."
Podatki 2013: duże zmiany, głównie na niekorzyść dla podatników - PIT - rozliczenia pit, formularze, ulgi podatkowe, korekty - Gazeta Prawna - partner pracodawcy, narzędzie specjalisty
Jakie zmiany w ulgach podatkowych na dzieci i internet w 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz