piątek, 30 listopada 2018

Samochody osobowe w kosztach firmy - PIT 2019

   Zmiany dotyczą zarówno ograniczenia kosztów uzyskania przychodów w amortyzacji, opłatach w leasingu i ubezpieczeniu ale przede wszystkim kosztów bieżącej eksploatacji pojazdów.    Koszty uzyskania przychodu ograniczono w zakresie odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, czynszów leasingowych oraz wydatków na ubezpieczenia samochodów osobowych , w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: 
a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;",
  Wydaje się, że ta zmiana nie budzi większych wątpliwości bowiem stanowi z jednej strony ograniczenie (leasing) z drugiej zaś korzyść (amortyzacja - było równowartość 20 000 Euro).

Bardzie j dotkliwe będą przepisy  art 23 ust 1 PIT wyłączające z kosztów uzyskania przychodów wydatki :
  46) poniesione z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;,

  46a) 25% poniesione, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;,

Jak rozumiem te przepisy, wprowadzono dwa ograniczenia procentowe dotyczące wydatków z tytułu kosztów używania, :
-  20 %  wydatków do KUP w przypadku -  stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego nie wprowadzonego do firmy (do ewidencji środków trwałych lub wyposażenia)
- 75 % wydatków do KUP w pozostałych sytuacjach - czyli jak rozumiem - używania własnego samochodu wprowadzonego do firmy ale też używania obcego używanego na podstawie umowy leasingu, najmu czy też użyczenia.
Uproszczenie - to brak obowiązku prowadzenia kilometrówki poza sytuacją kiedy następuje rozliczenie przejazdów pracowniczych.
Nie rozumiem intencji ustawodawcy dyskryminującej podatnika który rozlicza w działalności prywatny pojazd własny (20% KUP) względem tego który rozlicza auto użyczone (75% KUP)?

 Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Tekst pierwotny - bieżący Dz. U. z 2018 r. poz. 2159 z dnia 19.11.2018 r.

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz